Home Tags วงการค้าข้าว

Tag: วงการค้าข้าว

บิ๊กส่งออกสบช่อง “จำนำยุ้งฉาง” เวียนขายสต๊อกข้าวฟันส่วนต่าง

วงการข้าวแฉ "บิ๊กผู้ส่งออกข้าวโรงสีภาคกลาง" วางแผนจับเสือมือเปล่า อาศัยช่องโหว่โครงการจำนำยุ้งฉาง เตรียมฮุบสต๊อกข้าวเปลือกหอมมะลิ 2 ล้านตัน ฟันส่วนต่างราคาหอมมะลิ-หอมจังหวัดตันละ 2,000 บาท ครองตลาด-ตั...

ข่าวน่าสนใจ