Home Tags สสวท.

Tag: สสวท.

“สสวท.” เดินหน้าปั๊มนักวิทย์ มุ่งสร้างคนคุณภาพป้อนยุค 4.0

ทักษะการคิดอย่างวิทยาศาสตร์สามารถปลูกและปั้นได้ในตัวเยาวชน โดยต้องส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งการรู้จักคิด วิเคราะห์ หาข้อมูล วางแผน และแก้ปัญหา จะเป็นภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตที่เข้มแข็งในโลกย...

ร.ร.มาตรฐาน สสวท. ลดเหลื่อมล้ำ-กระจายโอกาส

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

มองจากมุม “แอปเปิล” สอนเด็กให้ทันยุคดิจิทัล

เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิต...

ข่าวน่าสนใจ