เสริมศักดิ์ มองข้ามชอต เตรียมบูสต์ไฮซีซั่น หวั่นตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งปีหลุดเป้า

เปิดท็อป 10 ประเทศเที่ยวไทย

”เสริมศักดิ์“ เตรียมบูสต์ High Season หวั่นตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ถึงเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ 36.7 ล้านคน เร่งดันการท่องเที่ยวไทยให้เติบโต หนุนเที่ยวได้ทั้ง “เมืองหลัก-เมืองน่าเที่ยว“ ตลอดทั้งปี

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยในงานการประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ครั้งที่ 1/2567-2569 ในหัวข้อ “ทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย และนโยบายในการส่งเสริมของภาครัฐ” ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ว่า ภารกิจหลักของเราคือ รัฐบาลได้ตั้งเป้ารายได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านบาท นักท่องเที่ยวเข้าไทย 36.7 ล้านคน แต่ขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยตั้งแต่ 1 ม.ค.-16 มิ.ย. 67 แล้ว 16 ล้านคน

ซึ่งเป้าที่เหลือนั้นปัจจุบันเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ และต้องยอมรับว่ามีความกังวล เพราะต้องหาเงินเพิ่มอีก 2.4 ล้านล้านบาท จึงต้องมีการเร่งกระตุ้นในช่วง High Season พร้อมเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการเร่งด่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ด้วยการเสริมอัตรากำลังตำรวจท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือกับชุมชน

รวมถึงมุ่งที่จะผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งมากขึ้นด้วย 5 กลยุทธ์ภายใต้นโยบาย Ignite Thailand’s Tourism เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Tourism Hub และดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว ให้ประเทศไทย “เที่ยวได้ทั้งปี เที่ยวได้ทุก Season”

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ พร้อมประสานการดำเนินการของทุกภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น “จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวโลก”

Advertisment

โดยภายในปี 2567 จะมุ่งเน้นใน 3 กลยุทธ์ ได้แก่

1) การสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าว ด้วยการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สร้างภาพลักษณ์และสร้างประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

2) 5 Must Do in Thailand ส่งเสริม 5 Must Do in Thailand และพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

และ 3) เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว บูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัดขับเคลื่อนการท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการสร้างเรื่องราวเชื่อมโยง ยกระดับมาตรฐานที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

Advertisment

อย่างไรก็ดี ยังให้ความสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All ในการจัดงาน Festival & Sports Tourism มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การบุกตลาดเชิงรุก โดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป