ครม.รับทราบกำหนดปี 61 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

วันที่ 8 สิงหาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบการกำหนดให้ปี 61 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018″ มีกำหนดดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ย.60-เม.ย.61

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมบนพื้นฐานความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยคำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับกระแสความต้องการของประชากรโลกและเจตนารมณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) และมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพและรักษาฐานตลาดเดิม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม


สำหรับกลุ่มตลาดเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย อาเซียน เอเชียตะวันออก และยุโรป