“บิ๊กแป๊ะ”สั่งด่วน ห้ามจนท.ตรวจพาสปอร์ตช่วยราชการหน่วยอื่น สั่งเช็กตารางบินวางแผนเผชิญเหตุคนล้นสนามบิน

“บิ๊กแป๊ะ”สั่งด่วน ห้ามจนท.ตรวจพาสปอร์ตช่วยราชการหน่วยอื่น สั่งเช็กตารางบินวางแผนเผชิญเหตุคนล้นสนามบิน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)มีวิทยุในราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุดถึง ผบช.สตม. รองผบช.สตม. และผบก.ในสังกัด สตม. โดยพล.ต.อ.จักรทิพย์ มีข้อสั่งการดังนี้ 1.ให้ผบช.สตม.ตรวจสอบและสั่งการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.ตม.2 มีหน้าที่ตรวจหนังสือเดินทางที่ด่าน ตม.ท่าอากาศยานทุกแห่ง จะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่ง ห้ามมิให้มีคำสั่งไปปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามตำแหน่งโดยเด็ดขาด

2.ให้ผบก.ตม.2ตรวจสอบตารางการบินของเที่ยวบินขาเข้า-ขาออกทุกท่าอากาศยานและนำข้อมูลบัญชีคนโดยสารมาตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

3.ให้จัดเวรอำนวยการประจำวันระดับ รองผบช. และผบก.ตม.2 เพื่อทำหน้าทีอำนวยการ กำกับดูแล บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะหน้า

4.ให้วางแผนบริหารจัดการและจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารในระดับต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนคนโดยสาร ระยะเวลาในการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางที่อาจเพิ่มขึ้น ให้เหมาะสมและยอมรับได้ในระดับสากล เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาจัดกำลังพลสำรองเพิ่มเติมในกรณีที่มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก หรือมีเหตุปัจจัยแทรกซ้อนอื่น ทำให้ไม่สามารถให้บริการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ ซึ่งอาจดำเนินการในรูปแบบของการจัดตั้งศปก.ฉก.ส่วนหน้า มีฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาพรวม เป็นต้น

5.ให้ทีมโฆษก สตม. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบอย่างต่อเนื่อง 6. เชิญส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนบูรณาการร่วมกันให้ชัดเจน ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน 7.มอบหมายรองผบ.ตร.(มค)ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติในภาพรวมให้เรียบร้อย หากพบข้อบกพร่องหรือความเสียหาย ให้พิจารณาสั่งการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ได้ทันที 8.ให้เร่งรัดดำเนินการแล้วรายงานผลให้ทราบ ผ่านรองผบ.ตร.(มค)เพื่อรายงานพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี โดยเร็วที่สุด

ด้านพล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร.(มค) สั่งการ ดังนี้ 1.ให้ผบช.สตม.เร่งรัดดำเนินการตามสั่งการผบ.ตร.โดยเฉพาะสั่งให้ข้าราชการตำรวจกลับมาปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วที่สุด 2.การปฏิบัติหน้าที่เวรในแต่ละผลัด ข้าราชการตำรวจทุกนาย ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมกำกับดูแลไม่ให้มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 3.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นพื้นฐานให้พร้อมในการทำงาน 4.กรณีตรวจพบการกระทำความผิดในทุกกรณี โดยเฉพาะความผิดทางอาญาจะต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม

ขณะที่พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วยผบ.ตร.(มค4) สั่งการ 1.ให้มีการรายงานสถานการณ์ในระดับต่างๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยเฉพาะในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตร. ซึ่งเกินขีดความสามารถให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.ทราบ เพื่อสั่งการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ และ2.ประสานหน่วยรับผิดชอบในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก จะต้องตรวจสอบดูแลให้เพียงพอเหมาะสม สามารถรองรับ ให้บริการผู้โดยสารได้ด้วยความเรียบร้อยและพึงพอใจ เช่น ห้องสุขา เครื่องบริการน้ำดื่ม เก้าอี้พักรอ เป็นต้น

 

ที่มา   มติชนออนไลน์

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ