“ไต้หวัน” ขอความอนุเคราะห์รัฐบาลไทย เปิดฟรีวีซ่าพลเมืองไต้หวัน

วันที่ 28 ส.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เผยแพร่เอกสาร “ขอความอนุเคราะห์รัฐบาลไทย อนุมัติให้ยกเว้นวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไต้หวัน” ระบุว่า

1.ปัจจุบันมี 124 ประเทศให้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองสำหรับหนังสือเดินทางไต้หวัน ทั่วโลกยอมรับ

(1) 124 ประเทศที่ให้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองให้กับไต้หวันประกอบด้วยกลุ่มประเทศวีซ่าเชงเก้นยุโรป อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และนิวซีแลนด์เป็นต้น

(2) กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย

Advertisement

(3) ไต้หวันได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา (VWP) ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2012 หนังสือเดินทางไต้หวันสามารถเข้าสู่สหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องวีซ่าเป็นเวลา 90 วัน

(4) จากสภาพความจริงดังที่กล่าวมาข้างต้น ไต้หวันมีเงื่อนไขสอดคล้องกับคุณสมบัติยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองของทุกประเทศ นักท่องเที่ยวไต้หวันที่มีคุณภาพสูงและเคารพกฎหมายเป็นที่ยอมรับและต้อนรับจากนานาประเทศทั่วโลก

2. ผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว การยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองเป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวคุณภาพไต้หวันเดินทางมาท่องเที่ยวไทยเป็นการเพิ่มพูนรายได้การท่องเที่ยวของไทยได้ดีที่สุด

(1) ปี 2016 นักท่องเที่ยวไต้หวันใช้จ่ายในประเทศไทย 186 ร้อยล้านบาท นักท่องเที่ยวไต้หวันจัดเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติลำดับที่ 18 ของไทย

(2) ไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองให้กับนักท่องเที่ยวไทยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2016 นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปไต้หวันในช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม ปีเดียวกันเพิ่มขึ้น 88% ในปี 2017 ช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปไต้หวันก็เพิ่มมากกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี 2016 ถึง 82.2%

(3) อังกฤษหลังจากยกเว้นวีซ่าให้กับไต้หวันในเดือนมีนาคมปี 2009 นักท่องเที่ยวไต้หวันที่เดินทางไปอังกฤษมีจำนวนเพิ่มถึง 110% สภาพเดียวกันนี้หลังจากญี่ปุ่นได้ยกเว้นวีซ่าให้กับไต้หวันเมื่อเดือนกันยายน 2005 จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันที่เดินทางไปญี่ปุ่นเพิ่มจาก 1 ล้าน 2แสนคนเป็น 4 ล้าน 2 แสนคนในปี 2016

Advertisement

 

(4) นักท่องเที่ยวไต้หวันที่เยือนไทยในปี 2016 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2015 ลดลง 11% แม้ว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2016 รัฐบาลไทยได้ประกาศมาตรการยกเว้นค่าวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไต้หวัน แต่กระนั้นในครึ่งปีแรกของปี 2017 นักท่องเที่ยวไต้หวันที่เดินทางมาไทยยังคงลดลง 6.4% การยื่นขอวีซ่า On Arrival ที่ท่าอากาศยานของไทยและการยื่นเรื่องขอวีซ่าไทยที่ไต้หวันใช้เวลารอคอยนาน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวไต้หวันไม่เดินทางมาไทย

3. ผลประโยชน์ทางพาณิชย์ การยกเว้นวีซ่าจะเป็นการเพิ่มพูนส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากไต้หวันมาไทย

(1) ไต้หวันมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 22 ของโลก รายได้ประชากรถัวเฉลี่ยต่อปีต่อคน 22,044เหรียญสหรัฐ ปี 2016 มีมูลค่าการค้าต่างประเทศสูงถึง 5,663.1 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ

(2) จากสถิติในปี 2015 ไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับที่ 13 ของไทย ส่วนไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 10 ของไต้หวัน มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับไต้หวันมียอดรวม 9 หมื่น 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุนของไต้หวันในไทยรวมแล้วมีมากกว่า 1 แสน 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ จัดเป็นการลงทุนต่างชาติมากเป็นอันดับที่ 3 ในไทย

Advertisement

(3) การยกเว้นวีซ่าให้กับไต้หวันจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้กับผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจไต้หวันที่จะเดินทางมาประกอบธุรกิจในไทยร่วมมือกันผลักดันโครงการไทยแลนด์ 4.0

4. การยกเว้นวีซ่าให้ไต้หวันไม่เกี่ยวกับนโยบายจีนเดียว

(1) การยกเว้นวีซ่าให้ไต้หวันเป็นการดำเนินการตามความต้องการที่แท้จริงบนพื้นฐานเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน มิใช่เป็นเรื่องการเมืองแต่อย่างใด ในความเป็นจริงแล้วประเทศต่างๆทั่วโลกที่ยกเว้นวีซ่าให้กับไต้หวันส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน (ในบรรดา 124 ประเทศที่ยกเว้นวีซ่าให้กับไต้หวันมี 15 ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันอีก 109 ประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน) ฝ่ายจีนก็ไม่เคยคัดค้านการยกเว้นวีซ่าให้ไต้หวันของประเทศเหล่านี้

(2) ไทยยกเว้นวีซ่าให้กับฮ่องกงและมาเก๊า แต่ยังไม่ได้ยกเว้นวีซ่าให้กับจีน ซึ่งเป็นการแสดงถึงจุดยืนของฝ่ายไทยเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าโดยแยกเป็นกรณีไป เพราะฉะนั้นการยกเว้นวีซ่าให้ไต้หวันจึงไม่ขัดกับหลักการจีนเดียวของไทย

5. การยกเว้นวีซ่าให้ไต้หวัน ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน
หลังจากที่ยกเว้นวีซ่าให้ไต้หวัน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันไม่ว่าจะเป็นการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน การท่องเที่ยว การลงทุน การศึกษาและวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นผลประโยชน์เกื้อกูลทั้งสองฝ่าย