“พิพัฒน์”ดันท่องเที่ยวชุมชน หนุนความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม

แฟ้มภาพ

“พิพัฒน์” รมว.การท่องเที่ยวฯ หนุน อพท.ผลักดันเที่ยวชุมชน อุดช่องโหว่ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม หลังอันดับไทยร่วง 8 ลำดับจากปี”60 หวังดึงนักท่องเที่ยวเที่ยวชุมชนมากขึ้น

จากรายงานของ World Economic Forum ประจำปี 2019 เกี่ยวกับศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจท่องเที่ยวระบุว่า สเปนเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงสุดในโลก เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงสุดในเอเชีย โดยในครั้งนี้ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 31 จากอันดับที่ 34 ในปี 2560 แต่กลับมีคะแนนบางด้านต่ำมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอันดับที่ 130 จาก 140 ประเทศทั่วโลก ร่วงซ้ำจากอันดับเดิมที่ 122 ในปี 2560

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากรายงานของ WEF ทำให้เห็นชัดถึงปัญหาด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของไทย กระทรวงจึงเตรียมที่จะยกระดับประเด็นสิ่งแวดล้อมให้เป็นวาระสำคัญต่อไปในอนาคต โดยที่ผ่านมาได้เริ่มสร้างความตระหนักรู้และให้นโยบายกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อไปสู่การสร้างแคมเปญด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมภายในปีหน้า

โดยล่าสุดกระทรวงได้ตอบรับข้อเสนอจากชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ (ชคพ.) ในฐานะตัวแทนเครือข่ายผู้นำการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ ซึ่งยื่นเสนอต่อคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบายและนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ด้านนายสมศักดิ์ อินทะชัย ประธานชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ (ชคพ.) กล่าวว่า แนวทางหนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่

Advertisment

1.จัดให้มีหน่วยงานหลักดำเนินการด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เน้นนโยบายของภาครัฐเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

2.ขอให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วทุกภูมิภาคได้เป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนในเวทีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และระดับประเทศ เพื่อร่วมวางแผนให้การท่องเที่ยวของประเทศก้าวสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3.สนับสนุนการขับเคลื่อนการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั้งแต่การทำการตลาดออนไลน์ สร้างแรงจูงใจให้เอกชนนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

4.พัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ตรงกัน และขยายผลการสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใช้ในการพึ่งพาตนเองในระยะยาว

Advertisment