รัฐบาลยกเว้นวีซ่าเพื่อรักษาพยาบาลให้ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี-จีน

“บิ๊กเจี๊ยบ” เผยรัฐบาลยกเว้นวีซ่าเพื่อรักษาพยาบาลให้กลุ่มซีแอลเอ็มวี-จีน พร้อมขยายวีซ่าอยู่ระยะยาวนำร่อง 14 ประเทศ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าวการขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตามกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี และสาธารณรัฐประชาชนจีน และการขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มพำนักระยะยาวเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้กับกลุ่มประเทศเป้าหมาย จำนวน 19 ประเทศ

พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมุ่งเน้นให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติระยะ 10 ปี (2560-2569) ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้ว เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์สู่สากลและอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว ครม.มีมติอนุมัติในหลักการขยายระยะเวลาการพำนักในไทยรวม 19 ประเทศ โดยออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คนเข้าเมือง 2522 คือ 1.ยกเว้นวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยและติดตาม รวมไม่เกิน 4 รายในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี และจีน โดยขยายระยะเวลาเป็น 90 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล และ 2.ขยายวีซ่าแบบพำนักระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เริ่มระยะแรกใน 14 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ฟินแลนด์ เดนมาร์ก และแคนาดา ขยายเวลาเป็น 10 ปี จากเดิมครั้งละ 1 ปี โดยครั้งแรกจะได้รับวีซ่า 5 ปี และสามารถต่ออายุวีซ่าอีก 5 ปี ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปีด้วย

 

 

Advertisment

ที่มา : มติชนออนไลน์