‘ทีเส็บ’ เปิดเผย 5 ปี หนุนไทยขึ้นศูนย์กลางไมซ์เอเชีย

“ทีเส็บ” กางแผนพัฒนาธุรกิจไมซ์ระยะ 5 ปี สร้างผู้ประกอบการมาตรฐานสูงทุกสาขา เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันระยะยาว วางเป้าไทยศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย พร้อมเป็นสถาบันองค์ความรู้ไมซ์แห่งอาเซียน ขึ้นแท่นผู้นำการจัดงานอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้วางเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคเอเชียและศูนย์กลางการศึกษาไมซ์แห่งอาเซียน พร้อมมีมาตรฐานสากล และเป็นผู้นำของการจัดงานอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย โดยนอกจากบทบาทในการยกระดับสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) แล้วยังมุ่งเน้นพันธกิจด้านการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ได้วางแผนพัฒนาธุรกิจไมซ์ ระยะ 5 ปี (2563-2567) โดยมีเป้าหมายสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไมซ์ทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 นี้เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐาน TMVS : Thailand MICE Venue Standard จำนวน 1,500 แห่ง หรือไม่ต่ำกว่า 2,000 ห้อง มีสถานที่จัดงานที่เป็นมาตรฐานอาเซียน จำนวน 350 องค์กร มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านไมซ์ไม่ต่ำกว่า 1,200 คน มีอาจารย์ด้านไมซ์ประมาณ 1,200 คน มีเยาวชนไมซ์ มากกว่า 500 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์อย่างมืออาชีพ 1,200 คน และมีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าไมซ์ 500 คน“บทบาทของทีเส็บในวันนี้เราไม่ได้มองในมิติของการพัฒนาสถานที่จัดงาน (venue) เพียงอย่างเดียว แต่เรามองการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ไปได้ทั้งระบบ เพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล” 

โดยทีเส็บได้จัดตั้ง “ASEAN MICE Institute” เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดรับรองมาตรฐานต่าง ๆ
รวมถึงออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ทั้งระดับบุคคล และองค์กรให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และเป็นสถาบันที่ให้องค์ความรู้ไมซ์แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยและอาเซียนแก่บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไมซ์ 

โดยปัจจุบันทีเส็บพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) รวมทั้งสิ้น 453 แห่ง แบ่งเป็นประเภทห้องประชุม 397 แห่ง มีจำนวน 1,083 ห้อง ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 25 แห่ง มีจำนวน 29 ฮอลล์ และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ 31 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ประเภทห้องประชุมทั้งสิ้น 53 แห่ง มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน หรือ ThailandSustainable Event Management Standard (TSEMS) ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 20 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์อย่างมืออาชีพ (MICE Professionals) จำนวน 941 ท่าน MICE Coach กว่า 900 ท่าน และชมรมเยาวชนไมซ์ (Student Chapter) จำนวน 17 มหาวิทยาลัย 241 ท่าน

นายจิรุตถ์กล่าวต่อไปว่า ไม่เพียงเท่านี้ทีเส็บยังได้ขยายเครือข่ายการทำงานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดประชุม สัมมนา และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ โดยล่าสุดได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในการนำสถานที่ที่สามารถให้บริการพื้นที่การจัดงาน หรือชุมชนที่สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ได้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินมาตรฐาน TMVS ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (special event venue) 


ความร่วมมือดังกล่าวนี้ถือเป็นโอกาสดีในการขยายจำนวนสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานรับรองครอบคลุมในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวทั้งในเขตทหารและชุมชนท้องถิ่น เป็นการเพิ่มโอกาสในการกระจายการจัดงานไมซ์สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ