“นกแอร์”แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) วาระพิเศษครั้งที่ 6/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 นายสมหมาย ภาษี ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้มอบนโยบายแก่คณะกรรมการของบริษัท ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Corporate Governance) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยได้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการปรับเปลี่ยนประธาน และคณะกรรมการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานภายในบริษัทฯ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างทั่วถึง ตลอดทั้งให้มีการกลั่นกรองเรื่องของงานในด้านต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยมีนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็นประธานฯ ในส่วนของกรรมการประกอบด้วย กรรมการบริษัทบางท่าน และผู้บริหารฝ่ายงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายนรหัช พลอยใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ นายยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ และนายไบรอัน เลสลี่ เจฟฟรี่ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน


ในช่วงแรกคณะกรรมการบริหาร จะรับผิดชอบและเน้นการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู (Turnaround Plan) อย่างใกล้ชิด ตลอดทั้งการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ