4 ทศวรรษ AOT ผู้บริหาร 6 สนามบินของไทย ศูนย์กลางการบินของเอเชียแปซิฟิก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นวันครบรอบปีที่ 41 การดำเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในชื่อ AOT ดำเนินธุรกิจให้บริการสนามบินของไทยจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ สงขลา ด้วยการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด “การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)” เพื่อเติบโตและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทอท.มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ควบคู่การเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบสนามบิน โดยได้ดำเนินโครงการ / กิจกรรมเพื่อสังคมแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 โครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร เป็นโครงการ / กิจกรรมที่ AOT มุ่งหวังให้สังคมมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสนามบินที่ดีในระดับโลกและเป็นองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในการวางแผนการศึกษาด้านการบิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพหลากหลายสาขา ณ สนามบินได้ในอนาคตภายใต้โครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้”

โดยความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานของสนามบิน AOT จึงเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อให้ชุมชนโดยรอบสนามบินทั้ง 6 แห่ง สามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และป้องกันอุบัติภัยให้ตนเองได้ ผ่านโครงการ “AOT พี่อาสา”

ระดับที่ 2 โครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท่าอากาศยาน สนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนโดยมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบสนามบินจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อสังคมโดยยึดตามความสอดคล้องกับตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของสนามบินแต่ละแห่ง ซึ่งมีความแตกต่างกันตามอัตลักษณ์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม

เช่น โครงการ Green Society Trash Attack : ปฏิบัติการโจมตีถังขยะโครงการ HKT Loves Coral และโครงการตลาดนัดแรงงาน เป็นต้น โครงการ Green Society Trash Attack : ปฏิบัติการโจมตีถังขยะโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตดอนเมือง ได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง และไม่เกิดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ AOT พร้อมทั้งนำองค์ความรู้มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถลดปริมาณขยะให้เป็นต้นแบบในการขยายไปสู่ระดับชุมชน สังคม และประเทศ นำไปสู่การสร้างสังคมสีเขียว (Green Society)โครงการ HKT Loves Coral เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เป็นการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดต่อเนื่องมา 7 ปีแล้ว โดยในปี 2562 มีผู้ได้รับการจ้างงานผ่านโครงการ รวมทั้งสิ้น 2,821 คน นับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบสนามบิน และส่งเสริมธุรกิจในชุมชนอย่างแท้จริง

ระดับที่ 3 กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ โดยสนับสนุนโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541 โดยได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุง และสนับสนุนโครงการทางการศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในภูมิภาคหรือจังหวัดที่มีสนามบินของ AOT ตั้งอยู่ จำนวน 7 โรงเรียน จนถึงปัจจุบันเป็นเงินกว่า 67 ล้านบาท

และในยามวิกฤตของโลกอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นี้ AOT ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจชาติ และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว จึงได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการภายในสนามบินและสายการบิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการลดลงของผู้โดยสาร จนอาจนำไปสู่การยกเลิกกิจการ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานท้องถิ่น และอัตราการว่างงานของประเทศ

ในส่วนมาตรการสนับสนุนด้านสุขภาพของประชาชน AOT ได้สนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 21.82 ล้านบาท ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบอินฟราเรด (Thermoscan) จำนวน 17 เครื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้โดยสารภายในสนามบินของ AOT ไปจนถึงการรับมือโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ในอนาคต นำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทย

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานทั้งด้านความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จ และได้รางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อาทิ Thailand’s Top Corporate Brand Value 2019 รางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand Value 2019 และได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์(Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ในระดับ World และกลุ่ม Emerging Market ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5


รวมถึงได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานแบบยั่งยืน หรือหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ที่ประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 62 นับเป็นความภาคภูมิใจที่ AOT ได้รับจากความทุ่มเทในการพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนขององค์กร และระบบการขนส่งทางอากาศของประเทศ ควบคู่ไปกับผลประกอบการที่ดี และส่งมอบคุณค่าร่วมกันกับสังคมอย่างยั่งยืน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ