อพท.ยกระดับ 14 ชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้กระตุ้นเศรษฐกิจ

ทะเล

ก.ท่องเที่ยวฯ ส่งมอบ อพท.ลุยต่อแผนพัฒนา 14 ชุมชนต้นแบบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย SHA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ชุมชนท่องเที่ยว หวังใช้การท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (2560-2563) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ CBT Thailand พัฒนาชุมชนต้นแบบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นแผนดำเนินการพัฒนาในระยะต้นเป็นผลสำเร็จจํานวน 14 ชุมชน

ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จึงมอบให้ อพท.เร่งพัฒนายกระดับให้แก่ชุมชนทั้ง 14 แห่งต่อไปอีก ในรูปแบบของแผนระยะกลางและระยะยาว อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งแผนการพัฒนาในระยะกลางและระยะยาวที่จะดำเนินการต่อไป

โดยให้ดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางและท่องเที่ยวภายในประเทศ จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

พร้อมทั้งส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA รวมไปถึงมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Thailand ผลักดันให้ชุมชนยกระดับขีดความสามารถที่สูงขึ้น และบริหารจัดการตนเองได้ โดยยังคงเป้าหมายด้านการยกระดับความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขของชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

“แนวความคิดที่นำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืนมาจากการได้เห็นศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดที่สวยงาม สมบูรณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จึงให้มีหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

“เช่น อพท. เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวไปช่วยพลิกฟื้นและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับการพัฒนา อันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในชุมชนและมีรายได้อย่างยั่งยืน สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนได้ด้วยตัวเอง” นายพิพัฒน์กล่าว

และว่า โดยเป้าหมายหลักการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นสู่ตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการร่วมกันถอดบทเรียน ติดตามประเมินผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ และจะขยายผลเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาสู่ชุมชนอื่น

รวมทั้งทำให้เห็นถึงความเป็นรูปธรรมของการใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้กันต่อไป

อนึ่ง สำหรับ 14 ชุมชนต้นแบบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินการไปแล้วนั้น ประกอบด้วยจังหวัดยะลา จํานวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9, ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 10, ชุมชนตาพะเยา, ชุมชนอัยเยอร์เวง และชุมชนรามัญ

จังหวัดปัตตานี จํานวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนทรายขาว, ชุมชนบางปู, ชุมชนตะโละกาโปร์, ชุมชนบานา และชุมชนรามัญ และจังหวัดนราธิวาส จํานวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดชลธาราสิงเห, ชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12, ชุมชนบ้านภูเขาทอง และชุมชนตลาดน้ำยะกัง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ