กรมการท่องเที่ยวย้ำนักท่องเที่ยวรับค่าชดเชยได้ หากถูกบริษัททัวร์โกง-ไม่ทำตามข้อตกลง

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตามที่มีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวซื้อแพคเกจท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์แล้วปรากฏว่านักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากบริษัททัวร์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือไม่ทำตามที่ได้โฆษณาไว้ ทางกรมการท่องเที่ยวขอแจ้งเพื่อย้ำให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่า นักท่องเที่ยวสามารถยื่นร้องเรียนและรับเงินค่าชดเชยจากกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว กรมการท่องเที่ยวได้ มีเงื่อนไขเพียงว่าบริษัทนำเที่ยวดังกล่าวจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมการท่องเที่ยวเท่านั้น

ภายใต้การบริหารงานของกรมการท่องเที่ยว ได้มีกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายใหักับนักท่องเที่ยว ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฎิบัติตามข้อตกลง โดยอัตราการจ่ายค่าชดเชยจะจ่ายไม่เกินหลักประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้วางไว้กับกองทุนฯ

ทั้งนี้ บริษัทนำเที่ยวทั่วไป ที่ทำธุรกิจนำเที่ยวในลักษณะนำนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ และนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยด้วย จะต้องวางเงินประกัน แต่ภายหลังจากเกิดปัญหานักท่องเที่ยวถูกลอยแพเป็นกลุ่มใหญ่ ก็มีการมองกันว่าเงินประกันที่เรียกเก็บน้อยเกินไปทางกรมการท่องเที่ยว จึงมีโครงการจะเพิ่มเงินค่าค้ำประกันมากขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ภายใต้กฏหมายฉบับใหม่ บริษัททัวร์ที่จดทะเบียนทั้ง 4 ประเภท คือ 1. ประเภททั่วไป สามารถนำเที่ยวได้ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร จากที่วางหลักประกัน 200,000 บาท จะเปลี่ยนเป็น 500,000 บาท 2. ประเภทในประเทศ สามารถนำเที่ยวภายในราชอาณาจักร หลักประกัน 50,000 บาท เพิ่มเป็น 100,000 บาท 3. ประเภทเฉพาะพื้นที่ สามารถนำเที่ยวได้ภายในจังหวัดที่จดทะเบียน และจังหวัดที่มีเขตติดต่อกัน หลักประกัน 10,000 บาท เปลี่ยนเป็น 50,000 บาท และ 4. ประเภทนำเที่ยวจากต่างประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาภายในประเทศ หลักประกัน 100,000 บาท เปลี่ยนเป็น 200,000 บาท

สำหรับกองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีเงินในกองทุนพร้อมที่จะใช้เป็นเงินทดรองจ่ายค่าชดเชยให้กับนักเที่ยวที่ประสบปัญหากับบริษัทนำเที่ยวที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว โดยกรมการท่องเที่ยวจะติดตามให้บริษัทนำเที่ยวรับผิดชอบค่าเสียหายต่อไป ทั้งนี้ บริษัทที่ไม่ยอมปฎิบัติตามจะไม่ได้รับเงินค่าค้ำประกันคืน และอาจไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตฯ กรมการท่องเที่ยวจึงขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทนำเที่ยวนั้นได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประกันความมั่นใจว่าจะได้รับการชดเชยในกรณีที่มีความ เสียหายเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดบริษัทนำเที่ยวควรตระหนักถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ไม่กระทำผิดกฏหมาย และต้องซื่อตรงกับนักท่องเที่ยวด้วย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหา สามารถร้องเรียนและรับเงินชดเชยได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 5กลุ่มวิชาการและกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว (สนามกีฬาแห่งชาติ) ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 สายด่วนกรมการท่องเที่ยว 0-2401-1111 โทรศัพท์: 0-2219-4010-7 ต่อ 717 หรือ 0-2214-1385 โทรสาร: 0-2214-1385 อีเมล: [email protected] ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฏหมายได้ที่ www.tourism.go.th