การบินไทย ส่งรายงานแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 1 จ่ายหนี้ 1.2 พันล้าน

ภาพจากเฟซบุ๊ก Thai Airways

การบินไทยส่งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 1 ยันชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารแผน ส่งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 1 สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ถึง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาระสำคัญดังนี้

1.การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

สำหรับงวดรายงานระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง รวมเป็นเงิน 1,262,327,771.08 บาท และบริษัทฯ ไม่ได้ผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2.การลดทุนจดทะเบียน

ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 26,989,009,500.00 บาท เป็นจำนวน 21,827,719,170.00 บาท โดยการตัดหุ้นของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่าย

3.การขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว

บริษัทฯ จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 3 รายการ ได้แก่

3.1 หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน BAFS คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,712,137,625.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้โอนหุ้น BAFS และได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

3.2 หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน NOK คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 278,774,585.26 บาทา บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว


3.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้อนุมัติการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ผู้ซื้อ ด้วยราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จำนวนเงิน 1,810,000,000.00 บาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้รับเงินค่าขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนแล้ว

3.4 เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ประเภท CFM56-3C1 ติดตั้งกับเครื่องบิน B737-400 จำนวน 5 เครื่องยนต์ อยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้สนใจซื้อ

4.การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 นั้น ผู้บริหารแผนยังไม่ได้ดำเนินการขายทรัพย์สินรองอื่น ๆ แต่อย่างใด

5.การไม่ยอมรับทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือสิทธิตามสัญญาในกรณีที่ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้

รวมทั้งสิ้น 20 สัญญา ได้แก่ สัญญาเช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน สัญญาให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และสัญญาให้บริการอื่น

6.การเข้าเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง

ในส่วนที่ผู้ทำแผนเห็นว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนั้น ผู้บริหารแผนได้เจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง

7.คณะกรรมการเจ้าหนี้

7.1 ที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้มีมติแต่งตั้ง

  • คุณธีรัชย์ อัตนวานิช เป็นประธานคณะกรรมการเจ้าหนี้
  • คุณธวัช ตรีวรรณกุล เป็นรองประธานคณะกรรมการเจ้าหนี้ และ
  • คุณชาติชาย โรจนรัตนางกูร เป็นเลขานุการของคณะกรรมการเจ้าหนี้

7.2 ที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้จ้าง บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้ว

7.3 การติดตามการดำเนินการตามแผนของผู้บริหารแผน

คณะกรรมการเจ้าหนี้เห็นชอบให้มีการติดตามการดำเนินการตามแผนของผู้บริหารแผนเดือนละ 1 ครั้ง โดยขอให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้

  • การจำหน่ายทรัพย์สินรอง
  • การบริหารเงินสดและสภาพคล่อง
  • การปรับแผนธุรกิจ
  • แผนการจัดหาสินเชื่อใหม่
  • ความคืบหน้าในการปฏิรูปธุรกิจ
  • การเข้าเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า/เช่าซื้อเครื่องบินเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทีกข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้ให้เช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน
  • สิทธิการบินและแผนเส้นทางการบิน

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้น บริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ