อุทยานแห่งชาติศรีน่านประกาศปิดการท่องเที่ยว ฟื้นฟูทรัพยากร ปี 2565

ภาพจากเฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน ประกาศปิดการท่องเที่ยวฟื้นฟูทรัพยากร ประจำปี 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน – Sri Nan National Park ประกาศ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี 2565 ระบุว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทบทวนช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว มีความชัดเจนสําหรับการดําเนิน กิจกรรมหรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

Advertisement

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจําปี 2565 ในแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

1.แหล่งท่องเที่ยวบริเวณ ดอยเสมอดาว และผาหัวสิงห์ ปิดตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2565
2.แหล่งท่องเที่ยว ดอยผาชู้ (ที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน) ปิดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565
3.แหล่งท่องเที่ยว เสาดิน และคอกเสือ ปิด 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565

Advertisement

อนึ่ง ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับฉบับนี้ให้ใช้ฉบับนี้แทน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป