บลจ.กสิกรไทย เปิดขายกองทุน Term Fund อายุโครงการ 6 เดือนและ 1 ปี

บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ 6 เดือน และ 1 ปี เสนอขายต่อเนื่อง ชูโอกาสรับผลตอบแทน 1.50% – 1.75% ต่อปี เปิดเสนอขาย 4 – 8 มกราคมนี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2561 บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน EJ (KFF6MEJ) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.50% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DX (KFF1YDX) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.75% ต่อปี โดยทั้ง 2 กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และสำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี

นาวิน อินทรสมบัติ

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า บลจ.กสิกรไทย ได้เปิดเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทกำหนดอายุโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน โดยสามารถเลือกลงทุนเป็นเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี ทั้งนี้สำหรับ กองทุน KFF6MEJ ที่มีอายุโครงการ 6 เดือน เบื้องต้นคาดว่าจะเข้าไปลงทุนในเงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์, เงินฝาก Al Khaliji Commercial Bank, ประเทศกาตาร์, เงินฝาก Bank of China, ประเทศจีน,บัตรเงินฝาก Shanghai Pudong Development Bank, ประเทศจีน, บัตรเงินฝาก China Citic Bank, ประเทศจีน และบัตรเงินฝาก Bank of Communications, ประเทศจีน ด้านกองทุน KFF1YDX ที่มีอายุโครงการ 1 ปี เบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนใน เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์, เงินฝาก Al Khaliji Commercial Bank, ประเทศกาตาร์, เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์, บัตรเงินฝาก Bank of Communications , ประเทศจีน, บัตรเงินฝาก China Citic Bank, ประเทศจีน, และบัตรเงินฝาก Shanghai Pudong Development Bank, ประเทศจีน โดยทั้ง 2 กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Fixed Term Fund) ของบลจ.กสิกรไทย ซึ่งเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนเลือกได้กองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย

Previous articleเฮ! ไอซ์เเลนด์ ออกกฎหมายให้บริษัทจ่ายค่าจ้างผู้หญิงเท่าเทียมผู้ชาย
Next articleธ.ค.60 อนุญาตต่างชาติลงทุนในไทยอีก 8 ราย สรุปทั้งปีจำนวนต่ำกว่าปี’59