เปิดจุดยืนไทย โหวตหนุนมติ UNGA ประณามรัสเซีย หยุดโจมตียูเครน

REUTERS/Eduardo Munoz

กระทรวงการต่างประเทศเผยถ้อยแถลงของผู้แทนไทยประจำสหประชาชาติ ถึงมติสนับสนุนการประณามรัสเซียต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยูเครน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติได้กล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติ ใน 2 วาระ

คือในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 76 ณ นครนิวยอร์คสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และในการประชุมสหประชาชาติสมัยพิเศษ (UNGA Emergency Special Session) ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

ไทยมีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครนและผลกระทบด้านมนุษยธรรม รวมทั้งเรียกร้องให้มีการแก้ไขสถานการณ์อย่างสันติวิธี

ไทยสนับสนุนความพยายามในการหาทางยุติสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสันติผ่านการเจรจาที่เป็นไปตามกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยธำรงไว้ซึ่งหลักการว่าด้วยอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน และสนับสนุนการเรียกร้องของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในการหาทางยุติเรื่องนี้อย่างสันติวิธี รวมถึงความพยายามของสหประชาชาติและกลไกในระดับภูมิภาค

ไทยชื่นชมเพื่อนบ้านของยูเครนและชาติอื่น ๆ สำหรับการระดมความช่วยเหลือไปสู่ผู้ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ไทยจะทำอย่างสุดความสามารถในการที่จะช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของพลเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยจะส่งความช่วยเหลือโดยตรงและผ่านความร่วมมือกับชาติต่าง ๆ ที่เห็นตรงกัน

ไทยสนับสนุนการหยุดยั้งการใช้กำลัง หรือการข่มขู่ว่าจะใช้กำลังต่อรัฐอื่น ดังนั้น เราเรียกร้องขอให้ยุติความรุนแรงและการใช้อาวุธทันที ยิ่งสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นจะยิ่งส่งผลกระทบต่อโลกในวงกว้าง ซ้ำเติมสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและผลกระทบต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของคนทั่วโลก ซ้ำเติมการฟื้นตัวจากโควิด-19 ที่ยิ่งเปราะบางอยู่แล้ว

ไทยเรียกร้องให้มีการเจรจาพูดคุยเพื่อหาข้อยุติที่ยั่งยืนผ่านองค์การสหประชาชาติ กลไกภูมิภาค หรือกลไกอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ

นายธานีกล่าวว่า สมาชิกสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ลงมติรับข้อมติในการประชุมวาระพิเศษเร่งด่วนครั้งที่ 11 (Eleventh Emergency Special Session) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 141 เสียง รวมถึงไทย) ไม่เห็นด้วย 5 เสียง คือเบลารุส เกาหลีเหนือ ซีเรีย เอริเทรีย และรัสเซีย และงดออกเสียง 35 เสียง ซึ่งในอาเซียนมี ลาว เวียดนาม จากทั้งหมด 193 ประเทศ

ยืนยันถึงอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนภายในพรมแดนยูเครน เรียกร้องให้รัสเซียหยุดใช้กำลัง และถอนกองกำลังออกจากยูเครนโดยทันที

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ไทยได้มีคำอธิบายการลงมติสรุป ได้ดังนี้

  1. ไทยตัดสินใจลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างข้อมติดังกล่าวเนื่องจากไทยให้ความสำคัญกับหลักการที่บรรจุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเคารพต่ออธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและการไม่ใช้กำลังต่อรัฐ
  2. การให้การสนับสนุนร่างข้อมตินั้น สะท้อนความห่วงกังวลอย่างยิ่งของไทย ต่อพลเรือนที่ได้รับผลกระทบ และผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากการเผชิญหน้าและความรุนแรงในพื้นที่
  3. ไทยมีความกังวลกับผลกระทบในระยะยาวต่อระเบียบโลกที่ต้องตั้งบนพื้นฐานของกฎระเบียบ ไทยจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายส่งเสริมการเจรจาหารือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างสันติ เป็นท่าทีของประเทศไทยที่ได้แสดงในสหประชาชาติ