กลุ่ม EEC Watch ออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลหยุดผังเมืองอีอีซี

 

ผู้สื่อข่าว”ประชาชาติธุรกิจ”รายงานว่า กลุ่ม EEC Watch กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เผยแพร่แถลงการณ์กลุ่มปฏิบัติการหยุดผังเมืองEEC ณ สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง โดยประชาชน ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ประชาชน ต.เขาดินอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประชาชน ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ผู้แทนเกษตรกรบางซ่อน จ.ฉะเชิงเทรา

สาระสำคัญได้เรียกร้องให้
1. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยุติการดำเนินการเพื่อประกาศใช้ผังเมือง EEC
2. รัฐบาลต้องสั่งให้มีการทบทวนการจัดทำเมือง EEC ใหม่ตั้งแต่ต้นโดยให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Public Participation)

โดยกลุ่มให้เหตุผลว่าจากการเร่งรีบดำเนินการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของ คสช. โดยใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 47/2560 เรื่อง ข้อกําหนด การใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และต่อมาบัญญัติในพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 โดยให้มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยยกเลิกผังเมืองเดิมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นการเปิดทางให้มีการบริหารจัดการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วม อันเป็นการทำลายหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมแต่ในการดำเนินการจัดทำผังเมือง EEC นั้น กลับขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำผังเมือง

ในขณะเดียวกันกลับมีการเปลี่ยนสีผังเมืองในพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ให้กับกลุ่มทุนเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โดยละเลยหลักการของการจัดทำผังเมือง ต้องร่วมกัน หยุดผังเมืองEEC

1. ไม่เป็นไปตามหลักการผังเมือง เพราะไม่จัดทำอยู่บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภาคตะวันออก

2. ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเพียงพอและครบถ้วน

3. เป็นผังเมืองที่เอื้อประโยชน์กับกลุ่มคนบางกลุ่มแต่กลับขับไล่ประชาชนออกจากที่ดิน ทำลายระบบนิเวศน์เฉพาะ แหล่งความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญของภาคตะวันออกและทั้งประเทศ ทำลายวิถีชีวิต เศรษฐกิจของชุมชน และสร้างผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากในพื้นที่

รายงานข่าวระบุว่า การแถลงการณ์คัดค้านผังเมือง EEC เป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาก่อนที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้เผยแพร่รายงานว่าการผลักดัน EEC เป็นหนึ่ง 5 รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา

Advertisement