สธ. ผนึก คปภ. ปั้น 4 แผนประกันภัยเสริมความงาม

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ

สธ. ผนึก คปภ. ปั้น 4 แผนประกันภัยคุ้มครองการทำศัลยกรรมเสริมความงามทั้งผู้รับบริการ แพทย์ และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงชาวต่างชาติ หวังย้ำโพซิชั่น Aesthetic Medical Hub

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ธุรกิจด้านการแพทย์และความงาม ถือเป็นธุรกิจที่มาแรงติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย โดยมีผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยจากการเสริมความงาม ในเบื้องต้นจะมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท ได้แก่

1) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการทำศัลยกรรมเสริมความงามและอุบัติเหตุ ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการทำศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริงทั้งในกรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอกที่เป็นการรักษาต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน ตามจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์

2) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ สำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษา ให้ความคุ้มครองในกรณีที่แพทย์เกิดความผิดพลาดจากการให้บริการ จนก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือเกิดการเสียชีวิตของผู้รับบริการ ซึ่งจะมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และชดใช้ค่าเสียหายแทน หากแพทย์มีความรับผิดตามกฎหมาย ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์

3) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความงาม ซึ่งจะคุ้มครองกรณีเกิดความรับผิดตามกฎหมายจากการบริการทางวิชาชีพ โดยจ่ายชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ หากผู้เอาประกันภัยต้องมีความรับผิดตามกฎหมาย

นอกจากนี้ กรม สบส. ยังสนับสนุนเนื้อหาวิชาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คปภ. สภาองค์กรของผู้บริโภค และสมาคมประกันภัยภาคเอกชน ในการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยประเภทที่ 4 คือ กรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบจากการเสริมความงาม (Aesthetic Liability Insurance) ในการคุ้มครองผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ


โดยอาจจะมีมาตรการให้ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความงาม ซื้อกรมธรรม์ประเภทดังกล่าว เพื่อสร้างความสะดวกและความมั่นใจในการรับบริการทางการแพทย์หรือบริการเสริมความงามจากสถานพยาบาลไทย และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Aesthetic Medical Hub