ตรวจสอบรายชื่อที่นี่! มติครม.13 ส.ค. ‘แต่งตั้ง ขรก.การเมือง – วิปรัฐบาล’ ครบทุกตำแหน่ง

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวาระสำคัญ มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง หลายกระทรวง (เรื่องที่ 1- 22) และ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร และ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่องที่ 23-24)  ดังนี้

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

1. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2. นายณรงค์ ดูดิง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)]

3. นายกมล รอดคล้าย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)]

4. นายไกรเสริม โตทับเที่ยง ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

5. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)]

6. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

2. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จำนวน 2 ราย ตามลำดับ ดังนี้

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม)
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

3. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จำนวน 2 ราย ตามลำดับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

1. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
2. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายไชยยศ จิรเมธากร ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง [รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)]
2. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี [รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

5. เรื่อง ขอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแต่งตั้ง พลเอก พลภัทร วรรณภักตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
1. นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. นายยุพ นานา ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

7. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2. นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
3. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
4. นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

8. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
1. นายเวียง วรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
2. นายพิกิฏ ศรีชนะ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

9. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

10. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
1. นายอลงกรณ์ พลบุตร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นายธนา ชีรวินิจ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)]
4. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)]

11. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายธนสาร ธรรมสอน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)]

12. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)
2. นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

13. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการการเมือง ดังนี้
1. นายอนุชา โมกขะเวส ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
3. นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
4. พลตำรวจตรี ธารา ปุณศรี ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
5. นายวิรัช ร่มเย็น ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
6. นายสุกรี มะเต๊ะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

15. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายธนิตพล ไชยนันทน์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2. นายเรวัต อารีรอบ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

18. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายสากล ม่วงศิริ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

19. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ดังนี้
1. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม
2. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
3. นายสำเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข

20. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ดังนี้
1. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

21. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม

22. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

23. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 180/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 180/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา ตลอดจนการประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมือง ในปัญหาต่าง ๆ ด้านนิติบัญญัติให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างกฎหมาย การแจ้งความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ ส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย จึงสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมาตรา 184 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภาขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่าคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบ

1.1 คณะที่ปรึกษา
(1) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ปรึกษา/กรรมการ
(2) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ที่ปรึกษา/กรรมการ
(3) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา/กรรมการ
(4) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่ปรึกษา/กรรมการ
(5) นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา/กรรมการ
(6) นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ ที่ปรึกษา/กรรมการ

1.2 คณะกรรมการ
(1) นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานกรรมการ
(2) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(3) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองประธานกรรมการ คนที่สอง
(4) นายวิเชียร ชวลิต รองประธานกรรมการ คนที่สาม
(5) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล กรรมการ
(6) นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ กรรมการ
(7) นางสาวกุลวลี นพอมรบดี กรรมการ
(8) ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม กรรมการ
(9) นายชัยชนะ เดชเดโช กรรมการ
(10) นายดล เหตระกูล กรรมการ
(11) นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ กรรมการ
(12) นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ กรรมการ
(13) นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ กรรมการ
(14) นายนริศ ขำนุรักษ์ กรรมการ
(15) นายนิกร จำนง กรรมการ
(16) นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย กรรมการ
(17) นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กรรมการ
(18) นายไผ่ ลิกค์ กรรมการ
(19) นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการ
(20) นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ กรรมการ
(21) นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ กรรมการ
(22) นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล กรรมการ
(23) นายพิษณุ พลธี กรรมการ
(24) นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ กรรมการ
(25) นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ กรรมการ
(26) นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช กรรมการ
(27) นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง กรรมการ
(28) นายรณเทพ อนุวัฒน์ กรรมการ
(29) นายรังสิกร ทิมาตฤกะ กรรมการ
(30) นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ กรรมการ
(31) นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี กรรมการ
(32) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กรรมการ
(33) นายวัชรพล โตมรศักดิ์ กรรมการ
(34) นายวันชัย ปริญญาศิริ กรรมการ
(35) นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ กรรมการ
(36) นายวีระกร คำประกอบ กรรมการ
(37) นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ กรรมการ
(38) นายศิริพงษ์ รัสมี กรรมการ
(39) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กรรมการ
(40) นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ กรรมการ
(41) นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ กรรมการ
(42) นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม กรรมการ
(43) นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กรรมการ
(44) นายสันติ กีระนันทน์ กรรมการ
(45) นายสาคร เกี่ยวข้อง กรรมการ
(46) นายสายัณห์ ยุติธรรม กรรมการ
(47) นายสิระ เจนจาคะ กรรมการ
(48) นายสุชาติ ชมกลิ่น กรรมการ
(49) นายสุชาติ อุสาหะ กรรมการ
(50) นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ กรรมการ
(51) นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ กรรมการ
(52) พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ กรรมการ
(53) นายเสมอกัน เที่ยงธรรม กรรมการ
(54) นายอนุรักษ์ จุรีมาศ กรรมการ
(55) นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ กรรมการ
(56) นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ กรรมการ
(57) นายอัครวัฒน์ อัศวเหม กรรมการ
(58) นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ กรรมการ
(59) นายเอกราช ช่างเหลา กรรมการ
(60) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
(61) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.3 ผู้แทนส่วนราชการ
(1) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมือง ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ
(2) ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ
(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
(4) ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ
(5) ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรรมการ

1.4 ฝ่ายเลขานุการ
(1) นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(2) ผู้อำนวยการกองประสานงานการเมือง
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(3) ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการเมือง 1
กองประสานงานการเมือง
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(4) เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 คน ผู้ช่วยเลขานุการ

2. หน้าที่และอำนาจ


2.1 พิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา

2.2 ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมือง
ในปัญหาต่างๆ ด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภาอื่นๆ ทั้งการเสนอร่างกฎหมายและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภา ให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น

2.3 พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานและมีมติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบหรือเห็นชอบแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี พร้อมแจ้งคณะรัฐมนตรี

2.4 ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา คณะกรรมการสามารถพิจารณาวินิจฉัยที่จะเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการตามข้อ 2.3 ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็น

2.5 ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และจัดส่งเอกสารข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ

2.6 ให้ประธานกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงาน
ในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็น

2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. องค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการนี้ ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

24. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 166/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. ให้ยกเลิกข้อ 1.2.1 แห่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 166/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

2. เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 1.3.22 แห่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
“1.3.22 คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ”

3. ให้ยกเลิกข้อ 2.3.5 และข้อ 4.4.1 แห่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลยพิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat 

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ