ศบศ. จ่อเคาะต่างชาติลงทุนในไทย จ่ายภาษีแค่ 17% ถือครองที่ดิน 1 ไร่

ลุ้น! ที่ประชุม ศบศ. ให้สิทธิต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 49 % เช่าบ้านจัดสรร 50 ปี ถือครองที่ดินอยู่อาศัย ไม่เกิน 1 ไร่

วันที่ 21 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2565 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ ได้รายงานความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าประเทศไทย

ที่ประชุม ศบศ. ได้รับทราบความคืบหน้า อ้างอิงเอกสารแนบกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท.0530.1/1212 เรื่องรายงานความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทยถึงความคืบหน้าการประชุมระหว่างกรมที่ดินกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย กับ ม.ล.ชโยทิต กฤษดากร ที่ปรึกษานายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทย และทีมปฏิบัติการเชิงรุกทาบทามบริษัทเอกชนไทยและต่างชาติ และภาคเอกชนเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการแก้ไขกฎหมายในการให้สิทธิในการถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรเฉพาะคนต่างชาติ 4 กลุ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

โดยเป็นการพิจารณาจากกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน รวมทั้งข้อมูลทางด้านธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ด้านอสังหาริมทรัพย์แก่ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 4 กลุ่ม ดังนี้

1.สิทธิประโยชน์ในการถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของชาวต่างชาติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ในอัตราส่วน 49 % ของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น เนื่องจากตามผลการสำรวจข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมห้องชุดที่มีคนต่างชาติถือครองในพื้นที่ 11 จังหวัด ซึ่งใช้ข้อมูลจังหวัดที่มีจำนวนห้องชุดที่ยังไม่มีการจำหน่ายมากสุดจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปรากฏว่า ยังมีปริมาณห้องชุดที่สามารถรองรับการถือครองของคนต่างชาติ

อีกทั้ง การขอแก้ไขเพื่อเพิ่มการให้สิทธิต้องเสนอเป็นพระราชบัญญัติซึ่งต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน

2.การขยายระยะเวลาในการให้สิทธิชาวต่างชาติเช่าบ้านจัดสรรจากเดิม 30 ปี เป็น 50 ปี โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 นั้น ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการเช่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

3.การให้สิทธิชาวต่างชาติในการถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะพิจารณาเรื่องการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม ในส่วนประเภทการลงทุน จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาการดำรงทุน เพื่อเชิญชวนให้ชาวต่างชาติมาลงทุน โดยเป็นไปตามกรอบของมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ยังรายงานความคืบหน้าการยกเว้นรัษฎากร เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่

1.ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนต่างด้าวในกลุ่มผู้เกษียณอายุ กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง และกลุ่มที่ต้องทำงานในไทย

2.จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 17 สำหรับกลุ่มผู้ที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

โดยกรมสรรพากรอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) โดยคาดว่าจะสามารถเสนอให้ ครม. พิจารณาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน ได้รายงานสิทธิประโยชน์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1.การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอัตราส่วนมากกว่าร้อยละ 49 ของเนื้อที่ห้องชุด กรมที่ดินเสนอให้คงสัดส่วนการถือครองที่ร้อยละ 4 เนื่องจากปัจจุบันยังมีห้องชุดคงเหลือที่ต่างชาติสามารถถือครองได้

2.การขยายระยะเวลาในการให้สิทธิชาวต่างชาติเช่าบ้านจัดสรรจากเดิน 30 ปี เป็น 50 ปี ไม่สามารถดำเนินการผ่าน พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2552 ได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการเช่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

3.การให้สิทธิชาวต่างชาติในการถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ กรมที่ดินจะพิจารณาการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมในส่วนประเภทการลงทุน จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาการดำรงทุน โดยให้เป็นไปตามกรอบของมาตรา 96 ทวี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยกระบวนการตรวจพิจารณาร่างหลังจากที่ ครม. มีมติอนุมัติหลักการคาดว่าว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ระยะเวลาเสนอ ครม. หลังมีนาคม 2565