รื้อใหม่! ขนส่งประเดิมเส้นทางรถเมล์ 2 สาย ค่าโดยสาร 40-55 บาทตลอดสาย

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 ที่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นผู้ประกอบการเดินรถแต่เพียงรายเดียวโดยให้กรมการขนส่งทางบกจัดทำแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยยึดหลักระยะทางสั้นลง เข้าถึงแหล่งชุมชนมากขึ้น ลดการทับซ้อนเส้นทาง เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆ

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุดพร้อมศึกษาผลกระทบในการเดินทางจากการปรับเปลี่ยนเส้นทางตามแผนปฏิรูปเส้นทางฯ เพื่อประเมินผลการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการและการให้บริการรถโดยสารประจำทางทั้งระบบ โดยเบื้องต้นได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอเดินรถตามแผนปฏิรูปเส้นทางฯ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่

สายที่ R26E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) กำหนดให้ใช้รถจำนวน 12-16 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 48 เที่ยว (ไป 24 เที่ยว กลับ 24 เที่ยว) แบ่งเป็น รถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 13-25 บาท และหรือรถมาตรฐาน 2 (ค) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ตั้งแต่ 21-30 ที่นั่ง) และหรือรถมาตรฐาน 2 (จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง ซึ่งไม่ใช่รถตู้โดยสารปรับอากาศ) ไม่กำหนดที่สำหรับผู้โดยสารยืน อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 55 บาท

โดยมีรายละเอียดเส้นทางเดินรถ เที่ยวไป เริ่มต้นจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ไปตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1011 แยกซ้ายไปตาม ถนนสุขุมวิท แยกซ้ายไปตามทางหลวงขนบทหมายเลข สป.1006 แยกซ้ายไปตามถนนเทพรัตน์ แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9 ขึ้นทางพิเศษศรีรัชที่ด่านศรีนครินทร์ ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษศรีรัชที่ด่านพหลโยธิน

แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธินถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกขวาไปตามถนนราชวิถี ถึงแยกตึกชัย แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6 ไปสุดเส้นทางที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเที่ยวกลับ เริ่มจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ไปตามถนนพระรามที่ 6 ถึงแยกศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา ถึงแยกพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกขวาไปตามถนนราชวิถี ถนนดินแดง ถนนพระราม 9 ขึ้นทางพิเศษศรีรัชที่ด่านพระราม 9 แล้วไปตามเส้นทางเดิม ไปสุดเส้นทางที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สายที่ Y70E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน) กำหนดให้ใช้รถจำนวน 12-18 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 48 เที่ยว (ไป 24 เที่ยว กลับ 24 เที่ยว) ใช้รถมาตรฐาน 2 (ค) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ตั้งแต่ 21-30 ที่นั่ง) และหรือรถมาตรฐาน 2 (จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง ซึ่งไม่ใช่รถตู้โดยสารปรับอากาศ) ไม่กำหนดที่สำหรับผู้โดยสารยืน อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 40 บาท

โดยมีรายละเอียดเส้นทางเดินรถ เที่ยวไป เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 5 แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ 4006 แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) แยกซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (บรมราชชนนี) แยกซ้ายไปตามถนนราชพฤกษ์ ขึ้นทางพิเศษที่ด่านตลิ่งชัน ไปตามทางพิเศษ (ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก) ลงทางพิเศษที่ถนนกำแพงเพชร 2ไปตาม ถนนกำแพงเพชร 2 แยกซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน ไปสุดเส้นทางที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ไปตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร 2 ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ขึ้นทางพิเศษที่ด่านกำแพงเพชร 2 ไปตามทางพิเศษ (ทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก) ลงทางพิเศษที่ถนนราชพฤกษ์ แยกซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี ถึงแยกวัดชัยพฤกษมาลา กลับรถไปตามเส้นทางเดิม สุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา


รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอพร้อมเสนอเอกสารหลักฐาน รวมทั้งขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560