“ไทยเบฟ” มุ่งพัฒนา “PG” เติมเต็มคุณภาพชีวิตพนักงาน-

ต้องยอมรับว่า “Promotion Girl” หรือ “PG” นับเป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนรุ่นใหม่ ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ และบริการ เพราะเป็นเสมือนตัวแทนองค์กรในการนำเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภค โดยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ จึงทำให้องค์กรระดับชั้นนำ มีแผนกบริหารจัดการด้าน Promotion Girl หรือ PG อย่างจริงจัง

ทั้งนั้นเพื่อสร้าง “Promotion Girl” ให้ตรงตามมาตรฐานของแบรนด์ อย่างเช่น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรายใหญ่ อาทิ เครื่องดื่มตราช้าง ที่มีความจำเป็นต้องใช้ “Promotion Girl” จำนวนมากในการเข้าถึงลูกค้าตามจุดขายต่าง ๆ

เพียงแต่การบริหารจัดการพนักงานในตำแหน่ง “PG” ทั้งหมดของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อยู่ภายใต้การดูแลโดย บริษัท ทศภาค จำกัด ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนา และควบคุมมาตรฐานพนักงาน PG ทั้งในกลุ่มเครื่องดื่มน็อนแอลกอฮอล์, กลุ่มสุรา และกลุ่มผลิตภัณฑ์เบียร์ให้สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมกับแบรนด์มากที่สุด

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้พนักงาน “PG” เห็นความสำคัญของอาชีพ ทั้งยังจะต้องทำให้พวกเขาเห็นว่า อาชีพนี้มีความมั่นคง ผลตอบแทน และสวัสดิการดี ทั้งยังมีความมั่นคงกับชีวิตด้วย

“อนุชาติ พิรุณธนาไพศาล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทศภาค จำกัด กล่าวว่า หลักการบริหารของสำนักงานบริหาร Promotion Girl หรือ PG มีอยู่ 2 เรื่องหลัก ๆ คือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านรูปแบบการให้บริการของพนักงาน PG และพัฒนาการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพของ PG ให้มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบผลตอบแทนที่จูงใจ ความก้าวหน้าในสายงาน รวมถึงสวัสดิการที่มั่นคงอย่างเป็นระบบ

“อย่างล่าสุด เรามุ่งหวังพัฒนาศักยภาพพนักงานในสังกัด ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานในตำแหน่ง PGS (PG Supervisor) จำนวน 3 คน, ตำแหน่ง PGA (PG Area Manager) จำนวน 12 คน และตำแหน่ง PGD (PG District) จำนวน 80 คน เพื่อดูแลพนักงานแนะนำสินค้า หรือ Promotion Girl (PG) กว่า 1,950 คน ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“เรามีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานตำแหน่ง PGS, ตำแหน่ง PGA และตำแหน่ง PGD พร้อมกับมอบรถยนต์ประจำตำแหน่ง Honda City 1.5V เกียร์ออโต้ และบัตร Fleet Card น้ำมัน รวมจำนวน 85 คัน มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ในอาชีพ PG เพื่อให้พวกเขารู้ว่า ทุกคนมีโอกาสเติบโตในอาชีพนี้อย่างมั่นคง”

โดยเฉพาะ “แบรนด์ช้าง” ที่มีภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการจับกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ จึงยิ่งต้องให้ความสำคัญต่อพนักงานตำแหน่ง PG อย่างมาก เพราะเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงการสร้างมาตรฐานในการทำงาน เช่นเดียวกับพนักงานส่วนอื่น ๆ ในทีมเดียวกัน

ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ “ช้าง” มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ขายอยู่แล้ว ทั้งในรูปแบบของงานกิจกรรมดนตรี, งานคอนเสิร์ต ฯลฯ อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมีพนักงาน PG เข้ามามีบทบาท เสมือนหนึ่งเป็นทีมงานด้านการตลาด

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่ PG นอกจากจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี, มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ยังจะต้องมีความอดทน, มีทัศนคติที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง เนื่องจากปัจจุบันคุณสมบัติเหล่านี้ค่อนข้างหายาก ดังนั้นเมื่อได้บุคลากรมาแล้ว จึงต้องมีกระบวนการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้ PG สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับแบรนด์ที่ต้องการสื่อถึงลูกค้า อันจะเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต


ซึ่งจะส่งผลให้พนักงาน PG มีรายได้เพิ่มขึ้น ยังหมายรวมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสวัสดิการที่ดี อันเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการพัฒนา “คน” ให้ไปช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย