“เด่นหล้า” ต่อยอดจุดแข็ง พัฒนาสู่โรงเรียนนานาชาติ DBS-

กลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สถาบันการศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเก่งรอบด้าน ตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้ามาโรงเรียน ทั้งนั้นเพราะโรงเรียนมีความเชื่อมั่นในความสำเร็จตลอดมากว่า 39 ปี ที่จะไม่หยุดนิ่งสำหรับการเปิดสอนแค่ระดับชั้นอนุบาลเท่านั้น

ผลเช่นนี้ จึงทำให้ผู้บริหารรุ่นที่ 2 ของตระกูล “ปาลเดชพงศ์” ซึ่งมี “ผศ.ดร.ต่อยศ” และ “ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์” จึงต่อยอดสู่การเป็นโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) โดยใช้หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเทศอังกฤษ เป็นต้นแบบ

ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ – ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์

พร้อมกับปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับการศึกษาของไทย โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Early Year 1 (อนุบาล 1)-Year 13 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ควบคู่ไปกับการนำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที และระบบเน็ตเวิร์กที่ทันสมัย มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Apple Distinguished School

“ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์” กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ Denla British School กล่าวว่า การแข่งขันในสังคมโลกมีมากขึ้นทุกวัน ไม่ใช่เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ด้านการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องมีความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย

“เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่มากถึง 170 แห่งและมีแนวโน้มว่า ผู้ปกครองจะส่งลูกหลานเข้าเรียนในระบบการศึกษานานาชาติมากขึ้น เพื่อเป็นการปูทางการทำงานในอนาคตกลุ่มโรงเรียนเด่นหล้าจึงพยายามปรับเปลี่ยน และสร้างสรรค์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กในยุคดิจิทัล”

“ด้วยความคิดที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีความสามารถทัดเทียมระดับสากล ผนวกกับความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ในยุคนี้ ที่เห็นความสำคัญของการสื่อสารหลายภาษา การเรียนการสอนที่ผ่านกิจกรรมของลูกเป็นเรื่องจำเป็น ขณะเดียวกันก็อยากให้ความสำคัญกับความเป็นไทยด้วย ดังนั้น โรงเรียนนานาชาติ DBS จึงมีระบบการเรียนการสอนที่ดี แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย จึงกลายเป็นคำตอบที่ลงตัวที่สุดของกลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า และคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ให้สำหรับผู้ปกครองในยุคปัจจุบัน”

นอกจากนั้น ยังมีจุดมุ่งหมายในการเป็นโรงเรียนที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดีที่สุด โดยมุ่งหวังจะเป็น Apple Distinguished School ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต ดังนั้น จึงมีการวางโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีอย่างดี และมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้รับกับอุปกรณ์ของทาง Apple ที่ใช้เป็นเครื่องมือ และสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนทั้งหมด

เพราะ DBS มีห้อง Mac Lab และ Maker Space เพื่อให้นักเรียน DBS มีโอกาสใช้เทคโนโลยี อาทิ 3D Printer เพื่อการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ รวมทั้งเรียนรู้เรื่อง Programming และ Coding จากเทคโนโลยีแบบที่ทาง DBS จัดเตรียมไว้ให้อีกด้วย ตรงนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่เด็กรุ่นดิจิทัลต้องมีความรู้เรื่องนี้เป็นพื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดในสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องการจะทำในอนาคต ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอีกด้วย

“ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์” กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ Denla British School กล่าวเสริมว่า โรงเรียนที่ดีไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จด้านวิชาการ แต่นักเรียนต้องมีความสุข สนุกไปกับการเรียนด้วย เราจึงวางแนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนนานาชาติ DBS หรือที่เรียกว่า 4 DBS Ways ดังนี้

หนึ่ง การใช้หลักสูตรอังกฤษเอกชนที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับบริบทสังคมไทยเป็นหลัก (Enhanced British Curriculum)

สอง ส่งเสริมให้เด็กไทยเก่งรอบด้านทั้งวิชาการ และกิจกรรม (Academic Excellence for All)

สาม มีทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

สี่ คงความเป็นไทย (Preserving Thainess)

“ผมเชื่อว่าแนวทางทั้ง 4 สามารถนำพา DBS ไปสู่เป้าหมาย ของการสร้างเด็กไทยให้ก้าวสู่การเป็นคนไทยที่มีความเป็นสากล (World Citizens) เพราะเมื่อเขาเติบโตขึ้น จะได้มีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปได้”

นอกจากนั้น “ดร.เต็มยศ” ยังวิเคราะห์ให้ฟังถึงสภาวะปัจจุบันที่โรงเรียนนานาชาติมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูงว่า การแข่งขันทางการตลาด โดยปกติก่อให้เกิดผลดีต่อผู้บริโภค สำหรับด้านการศึกษาก็หมายถึงนักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้ทุกโรงเรียน

มีการพัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีให้กับนักเรียน ซึ่งจะกลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ และของโลกต่อไปในอนาคต ซึ่งก็ตรงกับความต้องการของผู้ปกครองในปัจจุบัน

โรงเรียนนานาชาติ DBS จึงมีการเตรียมความพร้อม และมีแผนการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรายังเชื่อว่า DBS มี 4 องค์ประกอบครบของการเป็นโรงเรียนนานาชาติในระดับสากล ประกอบด้วย

หนึ่ง อาคารสถานที่ดี และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล-มีอาคารเรียนที่ใหญ่สามารถรองรับนักเรียนถึง 1,500 คน และเกือบ 50% ของพื้นที่กว่า 45 ไร่ ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่กิจกรรม อาทิ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ปูด้วยหญ้าระดับแข่งขัน (FIFA Preferred 2 Star) พร้อมลู่วิ่งมาตรฐานขนาด 400 เมตร สนามบาสเกตบอล สนามเทนนิส สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สระว่ายน้ำ (สระน้ำเกลือ) โรงยิมในร่มขนาดใหญ่ โรงละคร ห้องดนตรี ห้องสมุดห้องศิลปะ 2D และ 3Dห้องเรียนเต้น และห้องกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย”

สอง การมีครูที่ดี – ครู DBS เกือบทั้งหมดมาจากประเทศอังกฤษ และทุกคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และมีประสบการณ์การสอนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ครูที่ DBS เกิน 5 ปี ผนวกกับแนวทางการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

สาม ทีมงานที่ดี – ผู้บริหารและทีมงาน DBS มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนนานาชาติกลายเป็นโรงเรียนที่ดีโรงเรียนหนึ่งในประเทศไทย และส่งเสริมให้นักเรียน DBS เป็นเด็กเก่งและมีความสุข สามารถเติบโตเป็นคนไทยที่มีความเป็นสากล

สี่ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในห้องเรียน – เนื่องจาก DBS มีโครงการทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีทักษะภาษาดี และมีความสามารถโดดเด่น อาทิ ทุนการใช้ภาษาอังกฤษดี (The Ambassador of English) 10-15% สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุนเรียนดี 10-50% สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และทุนความสามารถพิเศษ 10-50% สำหรับนักเรียนอายุ 5 ปีขึ้นไป เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีแรงบันดาลใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

“ดร.เต็มยศ” บอกว่า ตอนนี้เฟสแรกเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนเมษายนผ่านมา รวมถึงสนามกีฬา 20 ไร่ที่พร้อมอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมให้กับนักเรียน และปัจจุบันมีนักเรียนมาสมัครแล้ว 200 คน ส่วนใหญ่เป็นระดับชั้นอนุบาล 1 โดยมีการปรับพื้นฐานก่อนที่ DBS จะเริ่มการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2017 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 และจะเปิดสอนในระดับชั้น Early Year 1 (อนุบาล 1) จนถึง Year 6 (ป.5) ก่อน

“สำหรับปีการศึกษา 2018 จะเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น Year 7 (ป.6) จนถึง Year 8 (ม.1) และจะเปิดต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนถึง Year 13 (ม.6) ในปีต่อ ๆ ไป ส่วนค่าเทอมขึ้นอยู่กับระดับชั้น โดยเริ่มต้น 480,000 บาท/ปีการศึกษา ซึ่งผมเชื่อว่าคุ้มค่ากับการส่งลูกหลานเข้าเรียน เพราะด้วยหลักสูตรการสอน และระบบเน็ตเวิร์กที่ทันสมัย ที่สำคัญ เรามีการส่งเสริมด้านการกีฬาอีกด้วย เสมือนเป็นการส่งเด็ก ๆ ไปเรียนต่างประเทศ”


อันเป็นสิ่งที่ DBS ตั้งใจทำอย่างแท้จริง