ผู้บริหาร วพน.รุ่น 10 อบรมเชื่อมความรู้สู่พลังงาน-

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) สังกัดกระทรวงพลังงาน ได้จัดตั้งหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารระดับสูง นับเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นักบริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้นำทางความคิดจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานอย่างถูกต้อง

ทั้งยังสร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญของพลังงานต่อการดำเนินชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

สำหรับเหตุผลที่ต้องเรียนรู้ความสำคัญเกี่ยวกับพลังงาน สืบเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนประชากรโลก ทำให้ความต้องการใช้พลังงานอยู่ในระดับสูง ในขณะที่แหล่งพลังงานหลักของโลกมีปริมาณจำกัด และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ และในส่วนของประเทศไทย ถึงแม้จะมีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศของตนเอง แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าจากต่างประเทศมาโดยตลอด

อีกทั้งยังต้องเผชิญและปรับตัวอย่างต่อเนื่องกับภาวะผันผวนของราคาน้ำมัน ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ และการลงทุนโดยรวม ทำให้ต้องหันมาหาแหล่งพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ ยังต้องการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิทยาการพลังงานมุ่งหวังให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรม นอกจากมีความรู้ด้านพลังงาน ยังต้องเข้าใจในบทบาทที่จะร่วมกันส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งมีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงาน

สำหรับโครงสร้างหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 3 ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีขอบเขตเนื้อหา ในรูปแบบการอบรมมุ่งให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาพลังงาน มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งจากการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภายใน และภายนอกองค์กร การระดมสมอง การให้ข้อมูล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งการศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถานที่จริง โดยมีระยะเวลาอบรมประมาณ 25 สัปดาห์

การจัดอบรมหลักสูตรครั้งแรกดำเนินการเมื่อปี 2555 กระทั่งถึงปัจจุบันได้อบรมมาถึงรุ่นที่ 10 แล้ว รวมบุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูง และเหล่านักธุรกิจคนดังที่เข้ารับการอบรมรวมแล้วทั้งสิ้น 800 คน สำหรับรุ่น 10 มีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกชน ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 78 คน

“อารีพงศ์ ภู่ชะอุ่ม” ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงหลักสูตรนี้ว่า แต่ละคนที่เข้าอบรมอยู่ในบทบาทที่แตกต่างกันบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังงาน แต่เป็นคนใช้พลังงาน แน่นอนว่าทุกคนต้องการให้พลังงานมีความมั่นคง มีราคาที่พอใจ

“สิ่งที่ผมพูด และอยากให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบคือ กระทรวงพลังงานเราทำงานกันอย่างไร และสิ่งที่เรากำลังเผชิญเป็นประเด็นในสังคมนั้นเป็นอย่างไร จะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาพลังงานอย่างไร มองในภาพใหญ่มีเรื่องสำคัญ 3 เรื่องด้วยกัน คือ อาหาร น้ำ และพลังงาน ซึ่งพลังงานเป็นสิ่งที่ต้องวางแผนระยะยาว พื้นฐานโครงสร้างพลังงานเป็นเรื่องสำคัญมาก เป็นเรื่องซับซ้อน”

“เวลาประชาชนในภาพใหญ่มองแล้วไม่ค่อยอยากเข้าใจ อยากจะดูสุดท้ายเท่านั้นว่าราคาน้ำมันไม่แพง ต้องมีใช้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกต้อง ที่เราพยายามบริหารพลังงานให้ทุกคนได้ใช้ตลอดเวลา ในราคาที่เหมาะสม อันสะท้อนถึงต้นทุนที่เราบริหารจัดการ เพราะกระทรวงพลังงานมีพนักงานอยู่ทั้งหมด 1,400 คน ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องของการลงทุน ดังนั้น 1,400 คนนี้ แฮนเดิลเงินถึง 5 แสนล้านบาท”


หลังจากทำพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 10 และรุ่นพี่ คือรุ่นที่ 9 จึงเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกันที่ จ.ระยอง โดยการปลูกปะการัง ที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี