“CSV” กลุ่มเซ็นทรัล สร้างคุณค่าร่วม 4 ด้าน-

กลุ่มเซ็นทรัลขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในไทย และต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์เซ็นทรัลลิตี้ (Centrality) โดยปักธงธุรกิจในเมืองสำคัญของโลก และต้องอยู่ใจกลางเมืองนั้น ๆ เพราะต้องการสร้างศูนย์กลางของเมืองที่ผู้คนมาใช้ชีวิตร่วมกัน โดยกลยุทธ์ดังกล่าวยังถูกนำมาใช้กับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

“พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ให้ข้อมูลว่า กลุ่มเซ็นทรัลตั้งเป้านำความเจริญมาสู่ชุมชนโดยรอบผ่านแนวคิดธุรกิจคู่สังคม (Creating Shared Value : CSV) ส่งมอบคุณค่าเชิงบวกแก่องค์กรและสังคมไปพร้อมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะยาว ซึ่งโฟกัส 4 ด้านหลัก ได้แก่

พิชัย จิราธิวัฒน์

หนึ่ง ความเท่าเทียมทางสังคม เน้นการพัฒนาด้านการศึกษา โดยตั้งเป้าสร้างครูดีและครูเก่ง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเด็ก พร้อมกับสร้างการเรียนรู้ตามบริบทและความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ ขณะเดียวกันยังสร้างให้โรงเรียนสามารถดำเนินโครงการต่อเนื่อง และอยู่ได้ตามหลักการพึ่งพาตนเอง

สอง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็นการนำองค์ความรู้ และประสบการณ์ของเซ็นทรัลเข้าไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการพัฒนาสินค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ขยายผลสู่ด้านการลงทุน พร้อมสอนเรื่องการทำบัญชีและการเงิน ตลอดจนรับซื้อสินค้า สนับสนุนช่องทางและพื้นที่การขายในห้าง

สาม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนที่ในปีนี้จะขยับมาทำ Central Green Project เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กว้างขึ้น โดยมีการบำบัดน้ำเสีย ปรับสภาพแวดล้อม การทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ นอกจากนั้นยังรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกจิตสำนึกลดใช้ถุงพลาสติกผ่านโครงการ No Bag Day

สี่ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการบูรณะวัดที่สำคัญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยได้จัดโครงการเนรมิตอยุธยา มีการวางโรดแมปพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะกลางและระยะยาว ซึ่งจะช่วยขยาย GDP ของประเทศได้

“ทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs ในเรื่องผู้คน ทรัพยากรโลก ความอยู่ดีกินดี และสันติภาพ ซึ่งเรามีแผนจะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนโดยรอบเข้ามามีส่วนร่วม และนำไปปรับใช้กับบ้านของตัวเอง ซึ่งกำลังดูว่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์หรือเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต คาดว่าจะสามารถคิกออฟได้ในปีหน้า”

อย่างไรก็ดี ในโอกาสครบรอบ 70 ปีของกลุ่มเซ็นทรัล จะมีโครงการใหม่และโครงการต่อยอด ได้แก่ โครงการพัฒนาปรับปรุงสวนลุมพินี กรุงเทพฯ โดยสร้างห้องน้ำต้นแบบ พร้อมทั้งปรับปรุงลานออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ, โครงการบ้านพิงพัก (PINK PARK VILLAGE) สำหรับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โครงการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ (เครื่องฟอกไต) ร่วมกับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนงบประมาณ 15 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายดำเนินงานกับโรงพยาบาลใน 7 จังหวัด และโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่าน Central Green Project ที่ทำไปแล้วกับ 6 ศูนย์การค้า และมีแผนขยายเพิ่มเติมกับอีก 10 ศูนย์การค้า


“ด้วยความที่ธุรกิจเรามี 20 กว่า Business Unit (BU) ถ้าทำคนละทิศละทางจะกระจาย จึงคิดว่าจะทำ 4 ด้านนี้ให้ดีก่อน ทั้งยังเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องการอยู่แล้ว โดยแต่ละ BU อาจมีการดำเนินการเรื่องอื่นด้วยก็ได้ กระนั้น ในภาพรวมต้องมีแผนสอดคล้องกับ 4 โฟกัสหลัก เพื่อให้มีทิศทางไปในทางเดียวกันทั้งองค์กร และก่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด”