จากหลักปรัชญา ‘เคียวเซ’ แคนนอน สู่พลังจิตอาสาของพนักงาน มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของส่วนรวม

26 กันยายน 2565 – หากพูดถึงการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่องค์กรชั้นนำให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณประโยชน์ขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยังมีหลักเกณฑ์ด้าน ESG เพื่อรับรองถึงบรรษัทภิบาลที่ดีตามมาตรฐาน และอีกหนึ่งกระแสที่กำลังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันก็คือ Sustainable Development Goal (SDGs) หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แทบจะกลายเป็นคัมภีร์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกไปแล้วในปัจจุบัน

แคนนอน อิงค์ บริษัทแม่ของแคนนอนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา ก็ให้ความสำคัญกับมาตรฐานเหล่านี้เช่นเดียวกัน ทว่า แนวคิดที่เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งกว่านั้น ซึ่งทำให้รูปแบบการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของแคนนอนแตกต่างจากบริษัทยักษ์ใหญ่อื่น ๆ ก็คือ “ปรัชญาเคียวเซ”

นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าว “แคนนอนในฐานะ Corporate Citizen การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมโลกถือเป็นหน้าที่ของเรา โดยแคนนอนวางเป้าหมายการทำ CSR ไว้อย่างชัดเจนบนพื้นฐานของปรัชญาเคียวเซ คือการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืน ไม่ฉาบฉวย ด้วยจิตสำนึกของผู้คนเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง (Working Together in Harmony for the Common Good)” 

มุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมในหลายมิติ

หลักการทำ CSR ของแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ มุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมในหลายมิติ ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม กีฬา เป็นต้น  ผ่านการออกแบบกิจกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน หรือสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแคนนอน เช่น การจัดกิจกรรรม CSR ตามโรงเรียนในชุมชนที่เข้าถึงยาก เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา บูรณะปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ รวมถึงการให้บริการถ่ายรูปติดบัตรให้กับนักเรียนในโรงเรียนในชุมชน ซึ่งเป็นการนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอิมเมจจิ้งของแคนนอนมาสร้างประโยชน์แก่สังคมอีกทางหนึ่ง 

Canon Volunteer พลังอาสา 

กิจกรรม CSR ของแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจของเหล่าพนักงาน Canon Volunteer หรือ แคนนอนอาสา “แคนนอน เปิดโอกาสให้พนักงานทุกฝ่ายทุกระดับมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม CSR ในรูปแบบจิตอาสา Canon Volunteer โดยสมัครใจ ทั้งการร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมด้วยตนเอง หรือการร่วมสมทบบริจาคสิ่งของต่างๆ ตามกำลัง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถพาสมาชิกในครอบครัวมาร่วมทำกิจกรรม CSR ได้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็ก ๆ ให้มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการทำประโยชน์สู่สังคม ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับพนักงานคนอื่น ๆ ไปพร้อมกัน การทำกิจกรรม CSR จึงไม่ใช่เพียงให้ประโยชน์ด้านสังคม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหน่วยสังคมเล็กๆของเรา ทั้งตัวพนักงาน ครอบครัว และองค์กรได้อย่างดี 

Advertisement

แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จะทำให้เราไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม หรือลงพื้นที่ได้มากนัก เรายังคงเดินหน้าทำกิจกรรม CSR ต่อไปเท่าที่ทำได้ เช่น การรณรงค์ Plastic Waste Collection ให้พนักงานช่วยกันรวบรวมขวดน้ำพลาสติกจากบ้าน เพื่อนำไปบริจาคและผลิตเป็นชุด PPE ในช่วงการระบาดระลอกแรก เป็นต้น  ปัจจุบันเรายังคงรณรงค์ให้ความสำคัญเรื่องการคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้การแยกขยะพลาสติกกลายเป็นไลฟ์สไตล์ในของพนักงานแคนนอนทุกวันนี้ ทั้งในที่ทำงาน สู่ที่บ้าน และเราเชื่อว่าทัศนคติที่ดีนี้จะเผยแพร่ปยังชุมชนที่พนักงานของเราอาศัยอยู่ต่อไปอีก” นายพงษ์เทพ กล่าว

ก้าวต่อไปสู่โครงการ Bird Branch Project อนุรักษ์พันธุ์นก

โครงการ Bird Branch Project ริเริ่มและก่อตั้งโดย บริษัท แคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายด้านการอนุรักษ์วัฎจักรของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์นกป่าในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ เล็งเห็นว่าสามารถนำโครงการมาปรับใช้เพื่อออกแบบกิจกรรมการอนุรักษ์นกในเมืองไทยได้ จึงสานต่อโครงการดังกล่าวเป็นครั้งแรกแบบ Trial Project ในเดือนธันวาคม พ.ศ 2564 ที่ผ่านมา ด้วยการติดตั้งบ้านนกที่ผลิตจากไม้พาเล็ทเหลือใช้จากการกระบวนการขนส่งสินค้าในโกดังสินค้าของแคนนอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน 24 หลัง บนต้นไม้ในป่าชุมชน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมในการให้ความรู้ และเอื้อเฟื้อสถานที่ในการทำกิจกรรม หลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือน ได้มีการเข้าไปติดตามผลและพบว่าบ้านนกมีนกเข้าไปอาศัยทำรังได้จริง จึงนำผลการทดลองที่ได้มาปรับปรุงเดินหน้าโครงการ Bird Branch Project ครั้งที่ 2 และ 3 ภายในปี พ.ศ 2565 นี้ ณ สวน100ปี ฯ ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนฯ และที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า เป็นที่ต่อไป ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ ในความมุ่งมั่นตั้งใจที่พิทักษ์ รักษาความยั่งยืนทางชีวภาพของไทยในอนาคต 

อาจกล่าวได้ว่าการทำ CSR สไตล์แคนนอนมีความโดดเด่นและแตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ อย่างชัดเจน เพราะแคนนอนไม่ได้มองว่า CSR ต้องเริ่มจากองค์กรขนาดใหญ่ หรือแผนงานใหญ่ แต่สามารถเริ่มต้นได้จากจุดเล็ก ๆ ที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดของโลกใบนี้ นั่นก็คือผู้คน ผ่านการปลูกจิตสำนึกในตัวพนักงานให้เริ่มทำ CSR ได้ทุกวันตั้งแต่ที่บ้านของตัวเอง และด้วยการออกแบบกิจกรรมสาธารณประโยชน์สำหรับแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถกระจายประโยชน์สู่สังคมในวงกว้าง จนกระทั่งครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

และนี่คือการทำงานบนแนวทาง Working Together in Harmony for the Common Good อันเป้าหมายสูงสุดตามปรัชญาเคียวเซของแคนนอนนั่นเอง