วิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา

ค่าน้ำประปา

วิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา ตามมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 วันแรกของการเปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา กับการประปานครหลวง (กปน.) ตามมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีขั้นตอนดังนี้

1) การลงทะเบียน

1.1 ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา กับ กปน. (ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ)

1.2 ช่องทางการรับลงทะเบียน ได้แก่

– เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/es/MWAWelfareServlet

Advertisment

2) เงื่อนไขการได้รับสิทธิ

2.1 ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนตั้งแต่มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

2.2 ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท

2.2.1 หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง

2.2.2 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

Advertisment

2.2.3 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

3) การรับสิทธิ

ผู้ใช้น้ำจะได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาตามสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (เงื่อนไขข้อ 2) ในเดือนถัดไปหลังจากการลงทะเบียน โดยหักส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประปา

หมายเหตุ :

– จะได้รับสิทธิต่อเมื่อลงทะเบียนตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว และเข้าเงื่อนไขครบถ้วนตามข้อ 2

ทั้งนี้ จะไม่มีผลย้อนหลังกับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนก่อนที่มีการลงทะเบียน

– สิทธินี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการประชาชน 1125 หรือ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400