พาณิชย์ ต่ออายุเครื่องหมายรับรอง-เครื่องหมายการค้า “HOM MALI”

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ เดินหน้าต่ออายุเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และเครื่องหมายการค้า “HOM MALI” หวังสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐาน พร้อมปกป้อง-รักษาสิทธิข้าวหอมมะลิไทย

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยของกรมการค้าต่างประเทศ ประกอบไปด้วย เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และเครื่องหมายการค้า “HOM MALI” ซึ่งได้เริ่มจดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไว้ตั้งแต่ปี 2541 และปี 2534 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในระยะต่อมาได้มีการขยายการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว ไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวม 48 ประเทศ ซึ่งกรม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ ต้องดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก 10 ปี นับจากวันที่ได้รับการจดทะเบียน เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาสิทธิข้าวหอมมะลิไทยในประเทศที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนไว้อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 12 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ ฮังการี โปแลนด์ เดนมาร์ก อิสราเอล สวิตเซอร์แลนด์ สเปน เบเนลักซ์ ไอซ์แลนด์ และแคนาดา

และในปี 2566 อยู่ระหว่างต่ออายุเครื่องหมายดังกล่าวอีก 8 ประเทศ ได้แก่ ตุรกี คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ออสเตรีย ญี่ปุ่น สวีเดน สิงคโปร์ และเวียดนาม

นอกจากนี้ ยังได้ขอให้หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ในต่างประเทศ เฝ้าระวังการปลอมปนหรือการละเมิด และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบการละเมิดใช้เครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยอีกด้วย

นอกจากการดำเนินการปกป้องคุ้มครองสิทธิในข้าวหอมมะลิไทยแล้ว กรมจะเดินหน้าประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จะได้สานต่อการพัฒนาฐานข้อมูล List of Certified Thai Hom Mali Rice Brands หรือฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย โดยเน้นย้ำความเป็นสินค้าข้าวพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพมาตรฐานจากประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลก ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคให้ขยายฐานการตลาดในวงกว้างยิ่งขึ้น

หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคในต่างประเทศ อันจะเป็นการสนับสนุนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยในการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดของข้าวไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ให้บรรลุผลสำเร็จอีกทางหนึ่ง


ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มเติมสามารถติดตามผ่านเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานสินค้า http://ocs.dft.go.th หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก (สำนักงานมาตรฐานสินค้า) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-4746 และสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385