ชาวนาเช็ก ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 27 และงวดที่ 28 เงินเข้า 26 เมษายนนี้

ประกันรายได้ข้าว

“จุรินทร์” แจ้ง เงินประกันรายได้ข้าว งวด 27-28 ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชี 26 เมษายน 2566 นี้ สร้างเงินอีกกว่า 4,249 ครัวเรือน จ่ายส่วนต่าง 1 ชนิดข้าว ราคาเกินประกันเกือบทุกชนิด

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/2566 จ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/2566 งวดที่ 27 และงวดที่ 28 ดังนี้

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 งวดที่ 27 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 8-14 เม.ย. 66 ดังนี้

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,602.29 บาท ชดเชยส่วนต่างตันละ 397.71 บาท
3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,061.98 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย
4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 10,136.26 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย
5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,443.48 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

และราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 งวดที่ 28 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15-21 เม.ย. 66 ดังนี้

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13, 618.75 บาท ชดเชยตันละ 381.25 บาท
3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,126.88 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย
4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 10,126.87 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย
5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,483.21 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร งวดที่ 27 จำนวน 2,128 ครัวเรือน และงวดที่ 28 จำนวน 2,121 ครัวเรือน รวมมีเกษตรกรที่ได้รับชดเชยทั้ง 2 งวด จำนวน 4,249 ครัวเรือน และธนาคาร ธ.ก.ส. จะโอนเงินในวันที่ 26 เม.ย.นี้

“โครงการประกันรายได้เราเดินหน้าปี 4 ทุกตัว แต่ตอนนี้การจ่ายเงินส่วนต่างในส่วนของข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลังไม่มี เพราะราคาดีมาก มันสำปะหลังเราประกันที่ 2.50 บาท/กก. ตอนนี้ไป 3 บาทกว่าเกือบ 4 บาท/กก. และข้าวโพดประกันรายได้ที่ 8.50 บาท/กก. ตอนนี้ไป 12 บาท/กก. ส่วนปาล์มน้ำมัน ประกันรายได้ 4 บาท/กก. ตอนนี้ 5-6 บาท/กก. ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดี ข้าวตอนนี้ราคาเกือบถึงราคาที่ประกัน ถือว่ายังราคาดีอยู่ ข้าวบางตัวราคาสูงกว่าที่ประกันแล้ว” นายจุรินทร์กล่าว

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในงวดที่ 1-26 ที่ผ่านมามีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.635 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,865.66 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป

สำหรับการค้าข้าว ขอความร่วมมือเกษตรกร โรงสี ผู้ค้า และหน่วยงานในพื้นที่กำกับดูแลและเพิ่มการตรวจสอบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการปลอมปนข้าว เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้าว และการส่งออกข้าวได้

นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน ได้เพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569

สถานการณ์การซื้อขายข้าวในตลาดช่วงนี้ ผู้แทนสมาคมค้าข้าวไทยให้ข้อมูลว่า มีความต้องการข้าวเจ้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้าวชนิดอื่น ๆ มีการซื้อขายกันไม่มากนัก ทำให้ราคาค่อนข้างทรงตัว สำหรับสถานการณ์การส่งออก ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศให้ข้อมูลว่า ปริมาณการส่งออกจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 สามารถ
ส่งออกข้าวได้แล้วกว่า 2.52 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นกว่า 20%

ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคม ผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ช่วงนี้อาจจะส่งออกข้าวได้ลดลงจากช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม และอินเดีย เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิตไม่ได้ลดลงจากที่คาดการณ์ว่าจะเผชิญภัยแล้งก่อนหน้านี้ แต่อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีคำสั่งซื้อในส่วนของข้าวเจ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โดยภาพรวมแล้ว สถานการณ์การส่งออกของไทยเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 27


ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 28