ปศุสัตว์ บูรณาการตรวจห้องเย็น-ตลาดนครปฐม พบ 2 รายทำผิดกฎหมาย

`ปศุสัตว์ ตรวจห้องเย็น ตลาดนครปฐม

กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดนครปฐม กอ.รมน. นครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบห้องเย็นและตลาดค้าเนื้อสุกร 2 แห่งตามมาตรการป้องกันและปราปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์เถื่อน พบผิด 2 ราย ต่างวาระ สั่งเปรียบเทียบปรับ-ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กลุ่มด่านกันกันสัตว์นครปฐม บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ จังหวัดนครปฐมนำโดยนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ตลอดจนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดนครปฐม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม

               

เข้าตรวจสอบห้องเย็น-สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ของตลาดศรีวิชัยและตลาดทุ่งพระเมรุ ที่ตั้ง 253 ถนนทราวดี ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งตลาดดังกล่าวเป็นตลาดค้าปลีกและค้าสดเนื้อสุกรที่มีขนาดใหญ่ และมีผู้ประกอบการที่ค้าขายอยู่จำนวนมาก

ผลการตรวจสอบ พบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ของกรมปศุสัตว์ 2 ราย โดยรายแรกเปิดร้านค้าเนื้อสุกรโดยไม่ได้ขออนุญาตจากนายทะเบียน พบเนื้อสุกรวางจำหน่าย 4,500 กิโลกรัม การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 24 วรรค 1 มีบทลงโทษต้องระวางโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับเป็นเงิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้กระทำผิดยอมรับ จึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท

ส่วนรายที่ 2 ผิดฐานขนย้ายเนื้อสุกรด้วยยานพาหนะโดยไม่ถูกสุขอนามัย ผู้กระทำผิดบรรทุกเนื้อสุกร 400 กิโลกรัม โดยไม่มีวัสดุปูรองที่กระบะรถก่อนวางเนื้อสุกร ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 8 มีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้กระทำผิดยอมรับ จึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,500 บาท

นายสัตวแพทย์สมชวนกล่าวว่า ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบห้องเย็นและตลาดจำหน่ายเนื้อสุกร ดังนี้

1. ห้องเย็น-สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ปิดทำการหลายร้าน อาจเนื่องมาจากมีเวลาเปิดทำการไม่พร้อมกัน การแก้ไขปัญหาคือ แบ่งช่วงเวลาในการเข้าตรวจสอบเป็นรอบ ให้ครอบคลุมกับเวลาเปิดทำการทำห้องเย็น-สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรของตลาดศรีวิชัยและตลาดทุ่งพระเมรุ

2. ระบบการเก็บเอกสารที่ยังไม่เป็นระเบียบ ยากต่อการนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในขณะเข้าตรวจสอบ เช่น ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (แบบร.10/1) ควรแสดงในที่เปิดเผย เป็นต้น
พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเก็บเอกสาร เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของเนื้อสุกรให้เป็นระบบ

นายสัตวแพทย์สมชวนกล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ทั่วประเทศเป็นไปตามตามข้อสั่งการ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์เถื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัด

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ ปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการถูกแทรกแซงราคา ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภค