ครม. รับทราบรายการสูญเสียรายได้ ลดค่าก๊าซหุงต้ม ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ก๊าซหุงต้ม ค่าครองชีพ

ครม.รับทราบ งานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบรายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทำตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 สำหรับโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 45 บาท/คน/3 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 2565

ซึ่งต่อมากระทรวงพลังงานได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกจำนวน 55 บาท/คน/3 เดือน รวมเป็น 100 บาท/คน/3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565-มีนาคม 2566 โดยกระทรวงพลังงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น เพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว

โดยที่การใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นได้สิ้นสุดลงแล้ว พน.จึงได้รายงานผลการดำเนินโครงการ และรายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริง กับประมาณการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับโครงการ สรุปได้ ดังนี้

– มติคณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคม 2565 ระยะเวลาใช้สิทธิ 25 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ได้รับจัดสรร 302.50 ล้านบาท ใช้จริง 227.69 ล้านบาท คงเหลือ 74.81 ล้านบาท ผู้ใช้สิทธิ ประมาณการ 5.50 ล้านคน ใช้จริง 4.18 ล้านคน ส่วนต่าง 1.32 ล้านคน

– มติคณะรัฐมนตรี 20 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาใช้สิทธิ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2566 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ได้รับจัดสรร 309.11 ล้านบาท (ได้รับจัดสรร 234.30 ล้านบาท+งบประมาณคงเหลือยกมา 74.81 ล้านบาท) ใช้จริง 291.63 ล้านบาท คงเหลือ 17.48 ล้านบาท ผู้ใช้สิทธิ ประมาณการ 5.62 ล้านคน ใช้จริง 5.35 ล้านคน ส่วนต่าง 0.27 ล้านคน

รวมทั้งสิ้น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ได้รับจัดสรร 536.80 ล้านบาท ใช้จริง 519.32 ล้านบาท คงเหลือ 17.48 ล้านบาท โดย พน.ได้ส่งคืนเงิน จำนวน 17.48 ล้านบาท ให้แก่สำนักงบประมาณ (สงป.) เรียบร้อยแล้ว


รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวพบว่า มีร้านค้าก๊าซหุงต้มกระทำผิดวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีการแลกส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดอื่น ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ร้านก๊าซหุงต้ม และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป