ปั้น 30,000 สมาร์ทโชวห่วย ดันเศรษฐกิจฐานรากปี’63

‘จุรินทร์’ ปั้นสมาร์ทโชวห่วย 3 หมื่นแห่งปี ’63 ยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เข้มแข็งรับนโยบาย Thailand 4.0

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ช่วงค่ำวันที่ 31สค.2562 พร้อมเยี่ยมชมร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบในจังหวัดสงขลา เตรียมยกระดับสู่การเป็น Smart โชวห่วย

โดยสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับให้ธุรกิจเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้บริการ ก่อนผลักดันสู่การเป็น Smart โชห่วย โดยมีเป้าหมายพัฒนาสู่การเป็น Smart โชวห่วยให้ครบทุกจังหวัด 30,000 รายในปี 2563

“การเป็น Smart โชวห่วยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนระยะยาวสร้างผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่าง คล่องตัวและสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านและชาย แดนที่มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเป็นจำนวนมาก”

ทั้งนี้ ร้านค้าส่งค้าปลีกในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2 แห่ง คือ ร้านเค แอนด์ เค ซุปเปอร์ค้าส่ง โดยมีร้านค้าปลีกสาขา 26 แห่ง และสมาชิกเครือข่ายร้านค้าปลีกจำนวน 150 ร้านค้า (เป็นร้านค้าส่ง) ครอบคลุมจังหวัดพัทลุงและสตูล และร้านจีน่าแฟมิลี่มาร์ท จำหน่ายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเบ็ดเตล็ด โดยหลังผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว พบว่ายอดขายมีการปรับตัวปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Advertisment

สำหรับธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น (Local Economy) ที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนขั้นพื้นฐาน ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจึงถือเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และเป็นกลไกสำคัญของการขยายตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าเกษตรในท้องถิ่น รวมถึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย

 

Advertisment