มหิดลผนึกรามา เปิดหลักสูตรใหม่ 2 ปริญญา “แพทย์นักบริหาร”

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดหลักสูตร “แพทยศาสตรบัณฑิต – การจัดการมหาบัณฑิต” หรือ “แพทย์นักบริหาร” ในปีการศึกษา 2564 มุ่งเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริง พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ตรงกับอาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ประเทศ ตั้งรับวิกฤตสุขภาพทั่วโลก อันสอดคล้องกับจุดแข็งของไทยในการเป็น Medical Hub and Wellness Tourism (ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

“ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา” คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลักสูตรแพทย์นักบริหาร (M.D./ M.M.) ถือเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทย ในการผสมผสานหลักสูตรแพทยศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารจัดการ

“แม้ในปัจจุบันศักยภาพการรักษาพยาบาลและการให้บริการด้านสาธารณสุขของไทย จะได้รับการจัดคุณภาพในลำดับต้น ๆ ของโลก แต่การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในประเทศยังสวนทาง ดังนั้น การรักษาคุณภาพของระบบสาธารณสุขไทยให้ยั่งยืน จึงจำเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการบริหาร การจัดสรรทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืองบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต หรือแพทย์นักบริหาร จะเปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นแรก ในเดือนตุลาคม 2563 สำหรับเข้าศึกษาในเดือนสิงหาคม 2564 โดยเปิดรับนักศึกษาปีละ 20 คน ผ่านการรับตรงระบบ TCAS รอบ Portfolio (TCAS I) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ ผลการศึกษามีคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.50 ผลคะแนนการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) ไม่ต่ำกว่า 12.0 และ ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 8.0 หรือ IELTS (academic modules) ไม่ต่ำกว่า 6.5

 

“ผศ.ดร.ดวงพร อาภาศิลป์” คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเรียนในหลักสูตรแพทย์นักบริหาร ผู้เรียนจะได้ศึกษาในรูปแบบปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยน8ความรู้กับอาจารย์ผู้สอน ที่มีทั้งอาจารย์ประจำที่เชี่ยวชาญงานวิจัยและการให้คำปรึกษาในภาคอุตสาหกรรม และอาจารย์พิเศษที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ตรง ด้านงานที่โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการด้าน Health & Wellness โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาจากโครงการ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในฐานะแพทย์แล้ว ยังจะมีทักษะและความพร้อมในการบริหารจัดการโรงพยาบาล และองค์กรด้านสาธารณสุขทั้งตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ

“สำหรับหลักสูตรดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 7 ปี คือ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 6 ปี และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) อีก 1 ปี โดยในชั้นปีที่ 1-3 จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในชั้นพรีคลินิก (preclinical years) ที่คณะแพทย์รามาฯ ส่วนในชั้นปีที่ 4 จะจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม Healthcare and Wellness Management ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ”

จากนั้นปีที่ 5-7 จะเป็นการเรียนในชั้นคลินิก (clinical years) พร้อมทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ที่คณะแพทย์รามาฯ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ (dual degree) จากแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) และการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กจ.ม.)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ