ม.รามคำแหงขยายเวลาการศึกษา ให้นักศึกษาทุกระดับ เพิ่มอีก 1 ปี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ปีการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ความว่า

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอความร่วมมือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 8/2563 มีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

1.นักศึกษาที่มีสิทธิขอขยายระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นนักศึกษาแต่ละระดับการศึกษาที่มีสถานภาพตามรหัสประจำตัวนักศึกษาของปีที่เข้าศึกษาดังต่อไปนี้
1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสประจำตัวนักศึกษา 55…- 62…
1.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท รหัสประจำตัวนักศึกษา 58…- 62…
1.3 นักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัสประจำตัวนักศึกษา 57…– 62…

2. นักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสิทธิขอขยายระยะเวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

3. นักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาและประสงค์จะขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษาให้ดำเนินการดังนี้

3.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาที่คณะสังกัด ก่อนเริ่มปีการศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาการศึกษา

3.2 นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาที่บัณฑิตศึกษาของคณะสังกัด หรือบัณฑิตวิทยาลัยแล้วแต่กรณีก่อนเริ่มปีการศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาการศึกษา

4. นักศึกษาที่ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ก่อนประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงฉบับนี้ประกาศใช้บังคับมีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมทุกประเภท (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่าบริการสารสนเทศ ค่าข่าวบัณฑิตวิทยาลัย และค่าเทียบโอนหน่วยกิต) และได้รับยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ