ออมสินปล่อยกู้ คนหาเช้ากินค่ำ รายละ 3 แสน ใครมีสิทธิได้บ้าง ?

ออมสินปล่อยกู้ไม่เกิน 3 แสน

เปิดเงื่อนไขสินเชื่อ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ของธนาคารออมสิน ช่วยเหลือ 3 กลุ่มเป้าหมาย ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ระยะเวลาขอสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ธนาคารออมสินดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยอนุมัติงบฯ 1,500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ ลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง หรือสินเชื่อนอกระบบ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลาย แต่ยังมีประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งรายได้ลดลง ขาดเงินทุนสำหรับการมาเริ่มประกอบอาชีพใหม่ หรือต้องการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ

ซึ่งธนาคารออมสินยังจะจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินละยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพให้กับลูกค้า รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การค้าและสถานที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ประมาณ 60,000 รายด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย

  • ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น
  • ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น

โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

ผู้ประกอบการขนาดย่อม

ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ และ

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ

Advertisement

เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

วงเงินสินเชื่อ

ทั้งนี้ ให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 300,000 บาท

ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ

ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคือ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ระยะเวลากู้

รรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี