เช็กกำไรหุ้น PLUS ก่อนเทรด SET วันแรก 20 พ.ค.

PLUS

บมจ.โรแยล พลัส เตรียมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PLUS”  20 พ.ค.นี้

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บมจ.โรแยล พลัส หรือ PLUS ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม โดยสินค้าสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้  1) กลุ่มน้ำผลไม้ ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว น้ำนมมะพร้าว น้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลัก น้ำผลไม้ผสมเมล็ดเชีย 

2) กลุ่มเครื่องดื่มทั่วไป ได้แก่ ชานม เครื่องดื่มวิตามิน และเครื่องดื่มอื่น ๆ โดยมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการรับจ้างผลิตและยังมีการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ เช่น น้ำมะพร้าว ตรา “Coco Royal” น้ำผลไม้ผสม ตรา “Nita”, “Coco Royal” และ “Mabu” ชานม ตรา “Mabu” และ เครื่องดื่มวิตามิน ตรา “C-Boom”

               

นอกจากนี้ PLUS ได้พัฒนาสินค้ากลุ่มใหม่คือเครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าวและโยเกิร์ตมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ MABU ซึ่งเป็นเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบจากพืชเป็นหลัก โดยคาดว่าจะสามารถผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายได้ในช่วงไตรมาส ของปี 2565

โครงสร้างรายได้

สำหรับโครงสร้างรายได้ของบริษัทมาจากรายได้จากการขายเป็นหลัก ซึ่งรายได้เกือบทั้งหมดของบริษัท (มากกว่า 95% ของรายได้รวม) เป็นรายได้จากการขายต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้อื่น ได้แก่ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ดอกเบี้ย และรายได้อื่น ๆ
ที่มา : งบการเงิน 2561 – 2564

ฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2561 – 2564 PLUS มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 750.5 ล้านบาท 795.7 ล้านบาท 688.4 ล้านบาท และ 726.5 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ของ PLUS ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ ผลกระทบของการจ่ายปันผลโดยเสมือนว่าจ่ายปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อฐานะการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เป็นดังนี้

ขายหุ้นไอพีโอ 170 ล้านหุ้น 

PLUS  เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 170,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 25.4% ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ PLUS โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  ในราคาหุ้นละ 4.5 บาท

แผนระดมทุน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้มูลค่าระดมทุนรวม 765 ล้านบาท  ดังต่อไปนี้ 

จ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40%

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการในแต่ละงวด หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม เงื่อนไขและข้อจำกัดในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“TTB”) ซึ่งมีข้อกำหนดว่าบริษัท จะต้องได้รับความยินยอมจาก TTB ก่อนการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ TTB ได้ยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ PLUS แล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565

ข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ของบริษัท  และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้