ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศให้ ‘นายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์’ 75นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศ นายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

มาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 12 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480
มาตรา 4 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตินายตารวจราชสานัก พ.ศ.2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจ
ราชองครักษ์ จานวน 75 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ จานวน 70 นาย
เหล่าทหารบก
1. พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
2. พลเอก จิระพันธ์ มาลีแก้ว
3. พลเอก ชนินทร์ โตเลี้ยง
4. พลเอก ณัฏฐ์ เทียนทองดี
5. พลเอก ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์
6. พลเอก ทรงวุฒิ จิตตานนท์
7. พลเอก นาวิน สุมะโน
8. พลเอก นิรันดร สมุทรสาคร
9. พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน
10. พลเอก ปริญญา ขุนนาศรี
11. พลเอก เมธี พยอมหอม
12. พลเอก รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์
13. พลเอก วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์
14. พลเอก วิชัย แชจอหอ
15. พลเอก วีรชัย อินทุโศภน
16. พลเอก ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์
17. พลเอก ศักดา เปรุนาวิน
18. พลเอก สาโรช เขียวขจี
19. พลเอก อภิชาติ อุ่นอ่อน
20. พลโท การุณ โพธิ์วิเชียร
21. พลโท ธวัช ศรีสว่าง
22. พลโท พร ภิเศก
23. พลโท พิรัติ บรรจงเขียน
24. พลโท พีรพงศ์ ไวกาสี
25. พลโท พินิจ แจ้งแสงทอง
26. พลโท ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น
27. พลโท รังสรรค์ ยิ้มสู้
28. พลโท วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์
29. พลโท วิทยา วรรคาวิสันต์
30. พลโท สาธิต ศรีสุวรรณ
31. พลโท สุพจน์ บูรณจารี
32. พลตรี เกษม วังสุนทร
33. พลตรี ธานินทร์ สุวรรณคดี
34. พลตรี นิติวัฒน์ พงษ์ศรี
35. พลตรี พิชิต วันทา
เหล่าทหารเรือ
36. พลเรือเอก กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ
37. พลเรือเอก โฆสิต เจียมศุภกิตต์
38. พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์
39. พลเรือเอก นพดล สุภากร
40. พลเรือเอก นฤดม แป้นเจริญ
41. พลเรือเอก นวพล ดารงพงศ์
42. พลเรือเอก ปกรณ์ วานิช
43. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
44. พลเรือเอก พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
45. พลเรือเอก วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ
46. พลเรือเอก วินัย วิรัชกุล
47. พลเรือเอก สมหมาย วงษ์จันทร์
48. พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล
49. พลเรือเอก เสรีภาพ สุขเจริญ
50. พลเรือโท นพดล ปัญญาโฉม
51. พลเรือโท นาคินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
52. พลเรือโท ภุชงค์ บุญคณาสันต์
53. พลเรือโท วิศาล ปัณฑวังกูร
54. พลเรือตรี โกเมศ สะอาดเอี่ยม
55. พลเรือตรี ธารงค์ เทียมเมฆ
56. พลเรือตรี ปัญญา บวรสิทธิรัตน์
57. พลเรือตรี วีระชาติ ชั้นประเสริฐ
เหล่าทหารอากาศ
58. พลอากาศเอก จิระศักดิ์ เรืองจวง
59. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
60. พลอากาศเอก ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
61. พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม
62. พลอากาศเอก นราธิป คาระกาย
63. พลอากาศเอก ไพศาล น้าทับทิม
64. พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ
65. พลอากาศเอก ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
66. พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์
67. พลอากาศเอก สิทธิพร เกสจินดา
68. พลอากาศเอก สรกฤต มังสิงห์
69. พลอากาศโท กระมล ทองประมูล
70. พลอากาศโท ศิริพงษ์ สุภาพร

บัญชีรายชื่อนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์
จานวน 5นาย
1. พลตารวจโท ธีรพล คุปตานนท์
2. พลตารวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น
3. พลตารวจตรี ชาญ วิมลศรี
4. พลตารวจตรี ชัยยุทธ เจียรศิริกุล
5. พลตารวจตรี เสริมคิด สิทธิชัยกานต์

Previous article“กษิต ภิรมย์” จ่อยื่นลาออกจากประชาธิปัตย์
Next articleไม่จบ! ‘ครูปรีชา’ฟ้องหมวดจรูญ หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 3 แสน ขอขมาออกสื่อ7วัน