สูตรบูสเตอร์โดส เข็ม 3-4 แต่ละช่วงอายุเว้นระยะห่างอย่างไร

วัคซีน

เปิดแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 “เข็มกระตุ้น” เข็มที่ 3-4 ช่วงอายุเท่าไร ควรเว้นระยะห่างการฉีดอย่างไร 

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (17 มี.ค.) ได้พิจารณาเรื่องประสิทธิผลของวัคซีน ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม โดยให้ความสำคัญการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยปรับแผนการฉีดวัคซีน ดังนี้

วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

 • เข็ม 1 ฉีดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม – เข็ม 2 ฉีดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม : เข็ม 3 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์)
 • เข็ม 1 ฉีดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม – เข็ม 2 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า : เข็ม 3 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป)
 • เข็ม 1 ฉีดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม – เข็ม 2 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ : เข็ม 3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป)
 • เข็ม 1 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า – เข็ม 2 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า : เข็ม 3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป)
 • เข็ม 1 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ – เข็ม 2 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ : เข็ม 3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป)
 • เข็ม 1 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า – เข็ม 2 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ : เข็ม 3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป)
 • เข็ม 1 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า – เข็ม 2 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า : เข็ม 3 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป)

วัคซีนกระตุ้นเข็ม 4

 • เข็ม 1 ฉีดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม – เข็ม 2 ฉีดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม – เข็ม 3 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า : เข็ม 4 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (เว้นระยะห่าง 4 เดือนขึ้นไป)
 • เข็ม 1 ฉีดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม – เข็ม 2 ฉีดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม – เข็ม 3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ : เข็ม 4 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เว้นระยะห่าง 4 เดือนขึ้นไป)
 • เข็ม 1 ฉีดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม – เข็ม 2 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า – เข็ม 3 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า : เข็ม 4 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เว้นระยะห่าง 4 เดือนขึ้นไป)
 • เข็ม 1 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า – เข็ม 2 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า – เข็ม 3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ : เข็ม 4 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เว้นระยะห่าง 4 เดือนขึ้นไป)

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ยังกำหนดเงื่อนไขการฉีดวัคซีนอีกไว้ 2 กรณี คือ

1. เพิ่มทางเลือกให้ผู้รับวัคซีนสามารถรับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มกระตุ้นได้ ในผู้ที่รับการฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยหากเว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนสูตร แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า ภูมิอาจไม่สูงเท่าการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์ ให้พิจารณาฉีดผู้ที่ไม่ต้องการฉีด mRNA

2. วัคซีนโมเดอร์นา สามารถเป็นเข็มกระตุ้นได้ในทุกสูตรวัคซีนข้างต้น

แนวทางการฉีดวัคซีน

คำแนะนำฉีดเข็มกระตุ้นแต่ละช่วงอายุ

สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ประกอบด้วย

อายุ 18 ปีขึ้นไป 

1. แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปทุกสูตร

2. แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป กรณีกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์ สามารถฉีดขนาดครึ่งโดส ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

อายุ 12-17 ปี 

ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเด็กอายุ 12-17 ปี ซึ่งเป็นคำแนะนำใหม่ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มว่า ให้เด็กอายุ 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่ 3 ขนาดโดสมาตรฐาน โดยให้เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลาตั้งแต่ 4-6 เดือนขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำกับองค์การอนามัยโลก และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

คนไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่าไร

ข้อมูลการฉีดวัคซีน (20 มี.ค.65) มีประชาชนฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 127,383,667 ล้านโดส แบ่งเป็น

 • ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว 54,881,239 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 78.9
 • ฉีดเข็มที่ 2 แล้ว 50,116,759 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 72.1
 • ฉีดเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นฉีดแล้ว 22,385,669 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 32.2