เมืองประจวบฯเตรียมจัดเทศกาลผลไม้ เพิ่มช่องการตลาดสร้างรายได้แก่เกษตรกร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดงานแถลงข่าว “เทศกาลผลไม้ของดีตะนาวศรีคีรีขันธ์” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี 2566 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดแถลงข่าวงาน “เทศกาลผลไม้ของดีตะนาวศรีคีรีขันธ์” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2566 โดยมีนายประยูร พะมะ สหกรณ์จังหวัด นายชาติชาย ศรีษะนอก เกษตรจังหวัด น.ส.วิชนันท์ มูลมาก เหรัญญิกคณะทำงานเครือข่าย Young Smart Famer จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วม

โดยการจัดงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19-27 กรกฎาคม 2566 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณชายทะเล อ่าวประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในขบวนการสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรได้กระจายสู่ผู้ซื้อและผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และเป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรผู้ผลิตและภาคประชาชนผู้บริโภค และเป็นการจัดหาสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการภาคประชาชนที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้น ตลอดจนยกระดับการค้าขายของภาคเกษตร เพื่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจฐานราก


ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ในช่วงเวลา 17.00-21.00 น. ให้แก่ประชาชนและผู้ที่เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก เช่น การแข่งขันกินผลไม้ เล่นเกมแจกรางวัล การแสดง สาธิตอาหาร สาธิตสินค้าผลไม้อัตลักษณ์ประจวบฯ เสวนาของดีเมืองประจวบฯ อีกทั้งยังจัดการประกวดธิดาปศุสัตว์จำแลง ที่จะขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566