รพ.วังน้ำเย็น ขยายพื้นที่ปลูกสมุนไพร เดินหน้าสู่ “สระแก้วเมืองสมุนไพร”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายประจักษ์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นประธานมอบกล้าพันธุ์ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร แก่ผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร 50 คน จาก 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสระแก้ว 30 ไร่ อ.วัฒนานคร 30 ไร่ อ.วังน้ำเย็น 40 ไร่ อ.คลองหาด 40 ไร่ อ.อรัญประเทศ 30 ไร่ และ อ.ตาพระยา 15 ไร่ หวังขยายพื้นที่ปลูกเพื่อพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร ส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน ด้านเกษตรจังหวัดสระแก้วได้ชี้แจงแนวทางการปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งระยะต่อไปจะเข้ามารับผิดชอบส่งเสริมการปลูก รับรองมาตรฐาน รวมถึงวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และสร้างความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นเวลา 36 ปี ซึ่งโรงพยาบาลวังน้ำเย็นถือว่าเป็นต้นกำเนิดการแพทย์แผนไทยของประเทศ ยังได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจังหวัดสระแก้วมีต้นทุนสูง ทั้งสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะในการปลูกพืชสมุนไพร และมีกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรหลายกลุ่มในพื้นที่ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านทับทิมสยาม ที่ปลูก แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับใช้ในการผลิตเป็นยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อีกทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย เป็นศูนย์ฟื้นฟูป่วยโรคหลอดเลือดด้วยการแพทย์ผสมผสาน ทั้งที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นและโรงพยาบาลวัฒนานคร

นพ.อภิรัตกล่าวต่อว่า จากนโยบายการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพรของรัฐบาล ภายใต้ Thailan 4.0 “สมุนไพรไทย เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ และความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” จังหวัดสระแก้วได้เริ่มดำเนินโครงการเมืองสมุนไพร ตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้แนวคิดใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมีเป้าหมายพัฒนาสมุนไพรครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ต่อยอดทั้งด้านการรักษาและผลิตภัณฑ์ ต่อมาปี 2561 ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรฯ เพื่อสนองพระราชดำริ โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม จัดทำศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สมุนไพร จัดตั้งแกนนำยุวชนกลุ่มรักษ์สมุนไพร พัฒนาแหล่งแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร ศึกษาภูมิปัญญาสมุนไพร และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

Advertisment

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว โดยจัดพิธีมอบกล้าพันธุ์พืชสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร เพชรสังฆาต และรางจืด แก่ผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร 6 อำเภอ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 145 คน โดยได้ขยายพื้นที่ปลูกจากเดิม 60 ไร่ เป็น 200 ไร่ ทั้งนี้พื้นที่ 1 ไร่ เกษตรกรสามารถเก็บสมุนไพรได้ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ปี และ 1 ปีครึ่ง มีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 25,000 บาทต่อปี ภายในระยะเวลา 2 ปี จะสร้างรายได้รวมให้เกษตรกรผู้ปลูกประมาณ 5 ล้านบาท