มหาสารคามแปรรูปมันเส้น ป้อนตลาดโคอีสาน 13 ล้าน/ปี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังมหาสารคามเผย ปรับตัวช่วงผลผลิตราคาตก แปรรูปทำมันเส้นตากแห้งส่งตลาดผู้เลี้ยงโคอีสาน สร้างมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท ตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิตดันยอดถึง 18 ล้านบาทในอนาคต

นายทนงศักดิ์ วรสาร ประธานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังมหาสารคาม เปิดเผยว่า เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังมหาสารคาม มีโครงการนำหัวมันสดมาแปรรูปทำเป็นมันเส้นตากแห้งส่งจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม

สร้างรายได้ในปี 2563 กว่า 13 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนำผลผลิตหัวมันสดบางส่วนจากผลผลิตทั้งหมดกว่า 3.3 หมื่นตันในกลุ่ม มาแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดได้ 1.7 พันตัน ขายตันละ 7,500 บาท ส่งขายในพื้นที่ภาคอีสาน โดยจังหวัดแรกคือจังหวัดมหาสารคาม ก่อนขยายตลาดไปยังจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และสกลนคร เป็นต้น

               

“การแปรรูปทำมันสำปะหลังเป็นมันเส้นตากแห้ง เริ่มต้นจากหลายปีที่ผ่านมา ช่วงหัวมันสำปะหลังสดราคาสูง ทำให้เกษตรกรขยายการปลูกเพิ่ม จนผลผลิตหัวมันสดมีมากเกินกว่าโรงงานแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดจะรองรับได้เกษตรกรจึงประสบปัญหาราคามันสำปะหลังสดตกต่ำ

เมื่อภาครัฐส่งเสริมให้ทำเกษตรแปลงใหญ่จึงเกิดการรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลังในพื้นที่ อ.กุดรัง อ.บรบือ และ อ.เมือง หันมาใช้เครื่องจักรกลและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เข้ามาลดต้นทุนการผลิต เพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำ”

วัตถุประสงค์ในการตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังแบบครบวงจร ผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง รวมทั้งเป็นจุดรวบรวมรับซื้อและแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรและสมาชิก

อีกทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งเสริมกระบวนการผลิตมันสำปะหลังแบบครบวงจร แม้ปัจจุบันยังมีกรรมวิธีการผลิตแบบจำกัด เพราะต้องตากแดดบนลาน ในช่วงฤดูฝนไม่มีสินค้าป้อนตลาด

แต่ในอนาคตจะสร้างโรงอบทำให้กำลังผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ตัน คาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 18 ล้านบาทต่อปี และปัจจุบันสินค้ามันเส้นยังไม่พอป้อนตลาด แนวโน้มความต้องการจากผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนมมีสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ

โดยกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังมหาสารคาม มีสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังมหาสารคาม 6 กลุ่ม

ประกอบด้วย 1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันบ้านวังทอง ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง 2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม

3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลัง ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง 4.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านหนองตูบ ต.หนองโก อ.บรบือ

5.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง และ 6.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลัง ต.โคกล่าม ม.11 อ.บรบือ

ปัจจุบันเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังมหาสารคามมีสมาชิก 838 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า 9,975 ไร่ ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังรวมกันทั้งหมด 33,981 ตัน หรือเฉลี่ยปริมาณ 3.5 ตันต่อไร่ ส่วนภาพรวมใน จ.มหาสารคาม มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1.7 แสนไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 4 แสนตัน

ด้านนายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากเดิมผลผลิตมันสำปะหลังจังหวัดมหาสารคามสร้างรายได้กว่า 900 ล้านบาทต่อปี การปรับตัวเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมันสำปะหลังมีข้อดีหลายอย่าง

อาทิ เกษตรกรสามารถกู้เงินจาก ธ.ก.ส.ได้วงเงิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท เพื่อใช้เป็นทุนบริหารจัดการ และสามารถสต๊อกมันเส้นไว้ชะลอการขายได้ คาดว่าเมื่อมีการแปรรูปจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรมากขึ้น ทำให้มูลค่าพืชเศรษฐกิจตัวนี้เพิ่มสูงขึ้นอีก

นายปราโมทย์ วัฒนะ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ให้ความเห็นว่า กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินงานการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

การพัฒนาและสร้างกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเข้าสู่การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างเครือข่ายในระดับต่าง ๆ ดังกรณีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมันสำปะหลังมหาสารคาม

“ตอนนี้ผลผลิตมันเส้นกำลังเป็นที่ต้องการสูงในกลุ่มผู้เลี้ยงโค จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเพื่อเพิ่มกำลังผลิตสนองตอบกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งใช้วิชาการบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มให้สามารถพึ่งพาตนเองได้”