คำสั่งสำนักนายกฯ ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้นายจักรวี วิสุทธิผล ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจำนวน 5 ราย

วันที่ 5 เมษายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 70/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 218/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แต่งตั้ง นายจักรวี วิสุทธิผล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่27 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปนั้น

เนื่องจาก นายจักรวี วิสุทธิผล ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้ นายจักรวี วิสุทธิผล ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังมีประกาศแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี อีก 2 ฉบับ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายสมัย ลี้สกุล
2. นายนิรุตติ สุทธินนท์
3. นางลลิตา สิริพัชรนันท์
4. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
5.นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์

(ดูประกาศท้ายข่าว)

คำสั่งสำนักนายกฯ-5 เมษายน