จับตาวาระ ครม.เคาะแพ็กเกจโซลาร์รูฟท็อป-งบกลางเกินร้อยล้านก๊าซหุงต้ม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
แฟ้มภาพ PHOTO : www.thaigov.go.th

จับตาวาระ ครม.สุพัฒนพงษ์ ชงแพ็กเกจส่งเสริมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ของบกลางฉุกเฉิน 150 ล้าน อุ้มก๊าซหุงต้ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีวาระเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ แฟ้มสีฟ้า กระทรวงพลังงาน การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (solar rooftop) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานผลดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เสนอแนวทางการจัดทำและกำหนดมาตรการที่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

กรมประชาสัมพันธ์ รายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันสถานการณ์ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566

กระทรวงการคลัง รายงานผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 56 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน +3 ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ (แฟ้มสีส้ม) สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ….

กระทรวงการต่างประเทศ ขออนุมัติทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานด้านสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การต่างประเทศ


เรื่องเพื่อพิจารณา (แฟ้มสีชมพู) กระทรวงพลังงานขออนุมัติขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 150 ล้านบาทที่ ครม.เคยอนุมัติในหลักการไปแล้วก่อนหน้านี้