ราชกิจจาเผย ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ชีพ จุลมนต์” เป็นประธานศาลฎีกา

28 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิินทรเทพยวรางกูล มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี