เปิดหลักเกณฑ์ตัดงบ 63 ทุกกระทรวง โปะกองกลาง ให้ “บิ๊กตู่” กำสู้โควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (ศบค.) โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบหน่วยรับงบประมาณเสนอวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพันเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. โดยหลักเกณฑ์และแนวทางโอนงบประมาณร่ายงานประจำปีงบประมาณ 2563 รายการที่นำงบประมาณรายจ่ายไปจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. … มีดังนี้

รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 ได้แก่

1.ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รวมถึงการศึกษาดูงานในต่างประเทศที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม)

รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ และการดำเนินกิจกรรม (Event) ที่มีการจ้างผู้จัดกิจกรรม (Organizer) หรือดำเนินการเอง

2.รายการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือ ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด หรือ บางส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย ได้แก่ 1.รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 และ/หรือ ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

โดยงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงบประมาณจะพิจารณาเป็นกรณีโดยคำนึงถึงประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ด้วย

2.รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีแรกลดลงร้อยละ 5 ซึ่งมีผลให้ต้องรับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ที่กำหนดให้รายจ่ายลงทุนที่ขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณทุกรายการต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีแรกเป็นเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายส่วนที่เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นของรายจ่ายลงทุนนั้น ๆ

3.รายการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือ ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำหรับหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐที่กฎหมายกำหนดให้ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนและทุนหมุนเวียน ที่พิจารณาเห็นว่า รายการที่ได้รับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณ หรือ มีเงินรายได้/เงินรายได้สะสมคงเหลือเพียงพอต่อการดำเนินการของหน่วยงานทดแทนเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางข้างต้นโดยอนุโลม

ขณะที่รายการที่ไม่นำงบประมาณรายจ่ายไปจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ…. มีดังนี้

1.รายการในลักษณะรายจ่ายประจำที่เป็นไปเพื่อการจัดสรรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ค่าใช้จ่ายรายหัวตามสิทธิพื้นฐานจากการบริการของรัฐที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานขอหน่วยรับงบประมาณ โดยเฉพาะในลักษณะค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

2.รายการในลักษณะรายจ่ายลงทุนที่เป็นงานดำเนินการเอง ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายการผูกพันตามสัญญา รายการที่ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา และรายการที่มีลำดับความสำคัญสูงหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อราชการหรือส่งผลกระทบต่อประชาชน

3.แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง ที่สำนักงบประมาณได้พิจารณาและนำเสนอครม.เพื่อทราบเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

4.รายการและงบประมาณที่มีภารกิจด้านสาธารณสุข และ/หรือภารกิจที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้งโดยตรง

โดยให้หน่วยรับงบประมาณตรวจสอบรายการงบประมาณและวงเงินงบประมาณเสนอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือ รัฐมนตรีที่กำกับดูแล พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่ 10 เมษายน 2563

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณอาจเสนอเพิ่มเติมโอนงบประมาณจากรายการอื่น นอกเหนือจากรายการและวงเงินที่หน่วยรับงบประมาณรายงานต่อสำนักงบประมาณได้ และให้สำนักงบประมาณพิจารณาวงเงินที่สามารถนำโอนได้ เพื่อจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. โดยไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณและนำเสนอครม.ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ว่า สำหรับปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีดังนี้ วันที่ 7 เมษายน 2563 ครม.ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 7-10 เมษายน 2563 สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยรับงบประมาณพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามที่ครม.เห็นชอบ และหน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือ รัฐมนตรีที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณ

วันที่ 11-17 เมษายน 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ พิจารณาทบทวนการกำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ

สำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอ ครม.

วันที่ 21 เมษายน 2563 ครม.ให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็น

วันที่ 21 เมษายน-5 พฤษภาคม 2563 สำนักงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ครม.รับทราบผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ….

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ….และเอกสารประกอบ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. และเอกสารประกอบ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. วาระที่ 1 2 และ 3

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 วุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ….

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ