วุฒิสภาเคาะ “ชาญชัย แสวงศักดิ์” นั่งเก้าอี้ประธานศาลปกครองสูงสุด 

นายชาญชัย แสวงศักดิ์

วุฒิสภา เห็นชอบ “ชาญชัย แสวงศักดิ์” ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด 

วันที่ 6 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วุฒิสภาในการประชุม ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ได้มีมติเห็นชอบให้นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา 15/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กรณีดังกล่าว

สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้มีมติคัดเลือกนายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


เนื่องจากนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุดคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 กันยายน 2564

นายชาญชัย แสวงศักดิ์ สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนภายใน จากมหาวิทยาลัย Aix-Marseille lll สาธารณรัฐฝรั่งเศส ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปัจจุบันมีตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานคดีที่สำคัญเป็นตุลาการเจ้าของสำนวนในคดีหมายเลขแดงที่ อ.349/2549 ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ร้อง กับบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ผู้คัดค้าน และคดีหมายเลขแดงที่ อ.33/2557 ระหว่างนายถวิล เปลี่ยนศรี ผู้ฟ้องคดี กับนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องร้องคดี

สำหรับประวัติในด้านต่าง ๆ ของนายชาญชัย ปรากฏตามเอกสารที่แนบ (ภาพด้านล่าง)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ