ยกเลิก Thailand pass ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน วาระ ศบค.ถกวันนี้

thailand pass
FILE PHOTO : Lillian SUWANRUMPHA / AFP

จับตาวาระ ศบค.ประยุทธ์ไฟเขียว ปรับโซนสี ลุ้นสถานบันเทิง ผับ-บาร์ คาราโอเกะ ปลดล็อกจ่อต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยกเลิกไทยแลนด์พาส

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 8/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 7/2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ 3.1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19/สธ.รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ

Advertisment

3.2 กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3.3 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา/กก.รายงานผลการดำเนินงานเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ 4.1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 และกรมอนามัย/สธ.เสนอการปรับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ

4.2 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19/สธ.เสนอการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร และการบริหารจัดการระบบ Thailand Pass

Advertisment

4.3 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19/สธ.เสนอแผนการให้บริการวัคซีนเดือนมิถุนายน 2565

4.4 ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19/สมช.เสนอการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 18)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (นำเสนอด้วยเอกสาร) ได้แก่ 5.1 ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

– ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44)

– คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 8/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

– คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 9/2565 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)

5.2 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง)

5.3 รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ