ครม. ไฟเขียว ร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ลำปาง เขต 4 แทน “วัฒนา สิทธิวัง”

เลือกตั้ง

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน “วัฒนา สิทธิวัง” ส.ส. พลังประชารัฐ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 30 พ.ค. 2565  ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่างลง  พ.ศ…   เนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่4 ใหม่แทนนายวัฒนา สิทธิวัง  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 133

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดว่า ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภสาผู้แทนราษฎร์จะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จึงแจ้งว่า เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ พร้อมแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่4 เพื่อเสนอต่อ ครม. และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้  ตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้งฯ คาดว่า กกต. จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 14 มิ.ย. 2565 จากนั้นเปิดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 16 – 20 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ ในวันที่ 27 มิ.ย. 2565 และคาดว่าจะจัดการเลือกตั้งในวันที่ 10 ก.ค. 2565