เช็กเงื่อนไข สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบาง “การเคหะฯ” ปี 2565

บ้านการเคหะแห่งชาติ

เปิดเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย โครงการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย ปี 2565 “การเคหะแห่งชาติ”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านในเครือการเคหะฯ แต่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สามารถขอสินเชื่อโดยมีคณะกรรมการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย (คบส.) เป็นผู้พิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้า

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้ายื่นขอสินเชื่อในกรณีที่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการฯ ดังนี้

เงื่อนไขสินเชื่อบ้านการเคหะฯ

 • ผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิในที่อยู่อาศัย
 • รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 41,600 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • หลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามประกาศของการเคหะแห่งชาติ

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้างต้น สามารถยื่นคำขอสินเชื่อ ที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานเคหะนครหลวงและสำนักงานเคหะจังหวัด

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านการเคหะฯ

โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย มีอัตราดอกเบี้ย 4 ปีแรก อยู่ที่ 1.5% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กันยายน 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทบุคคลดังนี้

ลูกค้าทั่วไป 

 • ปีที่ 1-4 : อัตราดอกเบี้ย 1.50%
 • ปีที่ 5-7 : อัตราดอกเบี้ย 2.50%
 • ปีที่ 8-40 : อัตราดอกเบี้ย 3.75%

กลุ่มเปราะบาง 

 • ปีที่ 1-5 : อัตราดอกเบี้ย 1.50%
 • ปีที่ 6-7 : อัตราดอกเบี้ย 2.50%
 • ปีที่ 8-40 : อัตราดอกเบี้ย 3.75%

โครงการสินเชื่อฯ ทั้งหมด

 • โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 เชิงสังคมที่มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • โครงการเคหะชุมชน (เดิม)
 • โครงการบ้านเอื้ออาทร ยกเว้น โครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา, โครงการบ้านเอื้ออาทรรัฐเอื้อราษฎร์กองทัพเรือ และโครงการบ้านเอื้ออาทรพัทลุง

ผ่านการอนุมัติสินเชื่อการเคหะฯ แล้วกี่ราย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) อนุมัติสินเชื่อแล้ว 635 ราย วงเงินรวม 416.27 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 6.55 แสนบาท

ส่วน 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) อนุมัติสินเชื่อแล้ว 328 ราย วงเงิน 205.79 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 6.27 แสนบาท

ขณะที่เดือนมกราคม 2565 อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ 150 ราย วงเงิน 95.95 ล้านบาท เฉลี่ยยื่นคำขอสินเชื่อเช่าซื้อรายละ 6.39 แสนบาท